Nowelizacja KSH dotycząca odbywania posiedzeń organów menedżerskich z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Monitor Prawa Handlowego | 2/2020
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MPH.20.2.2
Agnieszka Nalazek, Piotr Letolc
Nowelizacja KSH dotycząca odbywania posiedzeń organów menedżerskich z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Epidemia spowodowana wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu się uwydatniły potrzebę wprowadzenia w Kodeksie spółek handlowych zmian dotyczących możliwości odbywania posiedzeń organów menedżerskich spółek handlowych z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz rozszerzających dotychczasowe możliwości podejmowania uchwał w tym trybie. Odpowiedzią na powyższe potrzeby stała się ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1, która wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany w KSH.SUMMARY Nowelizacja KSH dotycząca odbywania posiedzeń organów menedżerskich z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość W artykule omówione zostały praktyczne aspekty zmian Kodeksu spółek handlowych przyjętych w roku 2020, na mocy których z mocy prawa dopuszczalna jest możliwość odbywania posiedzeń organów menedżerskich spółek handlowych z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile umowa spółki z o.o. lub statut spółki akcyjnej nie zabraniają tego. Dotychczas bowiem przez ustawodawcę była przewidziana jedynie możliwość wprowadzenia do umowy spółki z o.o. bądź statutu spółki akcyjnej postanowień umożliwiających podejmowanie w tym trybie samych uchwał, i to wyłącznie przez rady nadzorcze tych spółek. Dodatkowo nowelizacja umożliwiła podejmowanie uchwał przez organy menedżerskie, o ile żaden z członków organu się nie sprzeciwi, także w sytuacjach, gdy umowa bądź statut spółki przewidują konieczność głosowania tajnego nad daną sprawą. Słowa kluczowe: rada nadzorcza, podejmowanie uchwał, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, Kodeks spółek handlowych
Amendment of the Commercial Companies Code with respect to holding management meetings by means of direct distance communication The article discusses practical aspects of changes to the Commercial Companies Code adopted in 2020, according to which it is admissible by law to hold meetings of the managerial bodies of commercial companies using means of direct distance communication proving it is not prohibited by the founding act of a limited liability company or the articles of a joint stock company. So far, the legislator provided solely for the possibility of introducing provisions to the founding act of a limited liability company or the articles of a joint stock company which would allow for adopting only resolutions according to that procedure exclusively by supervisory boards of those companies. Additionally, the amendment has made it possible for the management bodies to adopt resolutions, providing none of their members objects, also in the situations whereby the company deed or articles provide for the need to hold a secret ballot. Słowa kluczowe: supervisory board, adopting resolutions, limited liability company, joint-stock company, Commercial Companies Code