Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Monitor Prawa Handlowego | 2/2018

Od 9.7.2018 r. obowiązują nowe terminy przedawnienia roszczeń, które weszły w życie na mocy ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Od 9.7.2018 r. obowiązują nowe terminy przedawnienia roszczeń, które weszły w życie na mocy ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw1. Zgodnie z nimi nastąpiło m.in. skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat (art. 118 KC). Taki sam termin dotyczy roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu (organu) lub ugodą – jeżeli jednak stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się – bez zmian – z upływem 3 lat (art. 125 § 1 KC). Zmiana dotyczy także sposobu liczenia terminu, którego upływ będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata. Z kolei nie uległ zmianie 3-letni termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z tym że upływ terminu będzie przypadał na koniec roku kalendarzowego. Zaostrzony został również reżim przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom przeciwko konsumentom. W tym zakresie absolutną nowością jest wprowadzenie zasady uwzględnienia przedawnienia z urzędu. Jedynie bowiem w wyjątkowych przypadkach sąd po rozważeniu interesów stron postępowania z udziałem konsumenta będzie mógł nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia, jeżeli będą tego wymagać względy słuszności.
dr Radosław L. Kwaśnicki - radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner) Piotr Letolc - adwokat, Kancelaria RKKW Maria A. Czaińska - radca prawny, Kancelaria RKKW

1. Dz.U. poz. 1104.