Nowe rodzaje przekształceń w spółki handlowe – uwagi systemowe

Monitor Prawa Handlowego | 01/2011
Moduł: prawo handlowe
Andrzej Szumański

W dniu 25.3.2011 r. uchwalona została ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców1, nowelizująca szereg aktów prawnych w celu – jak wskazuje się w jej uzasadnieniu – ograniczenia sfery regulacyjnej i budowy „sprawnego państwa” w Polsce. Poniższe opracowanie koncentruje się na omówieniu nowych przepisów przewidujących przekształcenie „przedsiębiorcy”, tj. jednoosobowego „przedsiębiorcy” będącego osobą fizyczną, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, w jednoosobową spółkę kapitałową, a także przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową. Autor przeprowadza analizę systemową nowo wprowadzonych przepisów zarówno pod kątem określenia ich miejsca w Kodeksie spółek handlowych oraz w Prawie spółdzielczym, jak i w kontekście kwestii, czy przepisy te nie naruszają ochrony interesów określonych grup, która to ochrona została przyjęta i zagwarantowana w każdej z tych ustaw ustrojowych. Innym zagadnieniem poddanym analizie będzie uwzględnienie faktycznej możliwości zastosowania nowych uregulowań prawnych w praktyce.