Nowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie

Monitor Prawa Handlowego | 2/2016

W kwietniu br. Minister Finansów przedstawił rządowy projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym uwzględniający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z 16.4.2014 r. zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.Urz. L Nr 158 z 27.5.2014 r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 537/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.Urz. L Nr 158 z 27.5.2014 r. ze zm.).

W kwietniu br. Minister Finansów przedstawił rządowy projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym uwzględniający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z 16.4.2014 r. zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.Urz. L Nr 158 z 27.5.2014 r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 537/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.Urz. L Nr 158 z 27.5.2014 r. ze zm.). Ustawodawca zdecydował, że zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w obecnie istniejącym porządku prawnym (ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1000), z zakresu m.in. ustawowego badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, systemu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, systemu zapewnienia jakości rewizji finansowej, formie czynności rewizji finansowej, określaniu katalogu „jednostek zainteresowania publicznego” oraz działania komitetów audytu i organów nadzoru, wymagają bardziej zdecydowanych kroków niż nowelizacja przepisów dotychczasowej ustawy. Projekt zakłada przede wszystkim rozbudowanie regulacji o prawie 60 jednostek redakcyjnych, z czego znaczna część dotyczy rozdziału poświęconego czynnościom rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. Regulacja w tym miejscu wprowadza zmianę odnoszącą się do prowadzenia wykazu podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego, powierzając tę kompetencję Komisji Nadzoru Audytowego, a nie jak dotychczas Krajowej Komisji Nadzoru. Ponadto nowa ustawa przewiduje przesłanki niezależności, jakie w jednostkach zainteresowania publicznego spełniać musi członek komitetu audytu, oraz rozbudowanie rozdziału dotyczącego współpracy z państwami członkowskimi UE i państwami trzecimi w przedmiotowej kwestii powierzonej kompetencjom Komisji Nadzoru Audytorskiego. dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający) Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW