Niekorzystne dla spółki transakcje z podmiotami powiązanymi – istota zjawiska

Monitor Prawa Handlowego | 2/2021
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MPH.21.2.2
Jan Stranz
Niekorzystne dla spółki transakcje z podmiotami powiązanymi – istota zjawiska

W niniejszym artykule poddano analizie zjawisko umów zawieranych przez spółkę kapitałową z podmiotami powiązanymi2. Celem wywodu jest przybliżenie uwarunkowań tego typu transakcji, a także wskazanie wybranych3, kluczowych zagrożeń natury prawnej dla interesariuszy spółki, wynikających z zawierania przez spółkę takich umów – ze szczególnym uwzględnieniem udziałowców mniejszościowych4.SUMMARY

Niekorzystne dla spółki transakcje z podmiotami powiązanymi – istota zjawiska

Artykuł dotyczy zjawiska umów zawieranych między spółką kapitałową a podmiotami powiązanymi. Autor omawia prawne, gospodarcze i ekonomiczne uwarunkowania tego typu umów, a także wskazuje kluczowe zagrożenia natury prawnej dla wybranych grup interesariuszy spółki, w szczególności udziałowców mniejszościowych. Artykuł prezentuje zagadnienie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Słowa kluczowe: transakcje z podmiotami powiązanymi, akcjonariusze mniejszościowi, spółka z o.o., drenaż, SRD II

Related party transactions that are disadvantageous for a company

The article refers to the issue of related party transactions. The author discusses legal, economic and commercial terms of this type of agreements, and also indicates key legal threats for selected groups of a company’s stakeholders, minority shareholders in particular. The article presents the issue both from the theoretical and practical point of view. Key words: related party transactions, minority shareholders, limited liability company, cash drain, SRD II