Niefinansowa działalność banku

Monitor Prawa Handlowego | 4/2021
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MPH.21.4.3
Mateusz Blocher

W doktrynie prawniczej przeważa od lat pogląd, zgodnie z którym bank może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie czynności wprost określonych w ustawie z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe2. Pogląd ten podzielają także organy nadzoru. Należy jednak rozważyć, czy takie stanowisko znajduje uzasadnienie w przepisach prawa. W mojej ocenie wielowątkowe spojrzenie na ten problem prowadzi do konkluzji, że – pod pewnymi warunkami – bank może prowadzić działalność gospodarczą także w zakresie czynności innych niż te, które wprost zostały określone w PrBank.SUMMARY

Niefinansowa działalność banku

W doktrynie prawniczej od lat przeważa pogląd, zgodnie z którym bank może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie czynności wprost określonych w Prawie bankowym (i w ustawach tam przywoływanych). Pogląd ten wydają się podzielać także organy nadzoru. Takie stanowisko wymaga rewizji. Wyniki różnych metod wykładni, w tym wzgląd na konstytucyjne zasady ograniczania swobody działalności gospodarczej, przemawiają za tym, że – pod pewnymi warunkami – bank może prowadzić działalność gospodarczą także w zakresie czynności innych niż te, które wprost zostały określone w Prawie bankowym. Dotyczy to również działalności o charakterze niefinansowym. Słowa kluczowe: bank, działalność bankowa, czynności bankowe, swoboda działalności gospodarczej

Non-financial business activities of the bank

The prevailing view in legal doctrine has been for a long time that a bank may conduct only such business activities that are explicitly specified in the Banking Law (and in the laws referred to therein). This view seems to be shared also by the supervisory authorities. This position needs to be changed. The results of various methods of interpretation, including the constitutional principles of restricting business freedom, support the view that - under certain conditions - a bank may also conduct business activities other than those explicitly specified in the Banking Law. This also applies to activities of a non-financial nature. Key words: bank, banking business, banking activities, business freedom