Komitet wynagrodzeń rady nadzorczej banku

Monitor Prawa Handlowego | 2/2016
Moduł: prawo handlowe
Ewa Skibińska

Na banki, które zostały zakwalifikowane jako banki istotne, został nałożony ustawowy obowiązek powołania komitetu wynagrodzeń. Komitet ds. wynagrodzeń powołuje się w sposób umożliwiający mu wydawanie kompetentnej i niezależnej opinii na temat polityki i praktyki wynagrodzeń, uwzględniając zarządzanie ryzykiem, kapitałem i płynnością. Kompetencje komitetu wynagrodzeń zostały określone w prawie bankowym szeroko jako opiniowanie i monitorowanie przyjętej w banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów banku w zakresie kształtowania i realizacji polityki wynagrodzeń. Jednak rzeczywiste znaczenie tego komitetu i jego wpływ na politykę wynagrodzeń banku będą również uzależnione od składu tego komitetu, niezależności jego członków oraz ich wiedzy i doświadczenia.