Klauzula porządku publicznego jako podstawa skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego

Wyrok SN z 15.6.2021 r., III CSKP 102/21

Monitor Prawa Handlowego | 4/2021
Moduł: prawo handlowe, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MPH.21.4.5

W postępowaniu dotyczącym wyroku sądu polubownego sąd powszechny nie jest uprawniony do oceny, czy doszło do przedawnienia roszczenia, jeżeli było to przedmiotem oceny sądu polubownego.

Wyrok SN z 15.6.2021 r., III CSKP 102/21, Legalis