Karnoprawne aspekty uszczuplenia majątku spółki zależnej

Monitor Prawa Handlowego | 2/2015
Moduł: prawo handlowe, prawo karne
Robert Zawłocki, Michał Gałęski
Karnoprawne aspekty uszczuplenia majątku spółki zależnej

Doświadczenie płynące z obsługi prawnej podmiotów gospodarczych wskazuje na dostrzegane przez członków organów zarządzających spółek kapitałowych szczególne „ryzyko karnoprawne”. Wiąże się ono z niektórymi decyzjami gospodarczymi spółek kapitałowych, prowadzącymi do wymiernego uszczuplenia ich majątku, a uzasadnionymi ekonomicznie stosunkiem zależności względem spółek dominujących. Już w tym miejscu należy zauważyć, że jest to ryzyko rzeczywiste. Sytuacja jest paradoksalna o tyle, że te potencjalnie relewantne karnoprawnie decyzje gospodarcze przedstawiają się równocześnie jako legalne, uczciwe i znajdujące oparcie w praktyce obrotu gospodarczego. Wobec powyższego zasadne jest rozważenie, czy normy prawa karnego rzeczywiście bezwzględnie zakazują tego rodzaju praktyk gospodarczych. Wymaga to wnikliwej analizy znamion oraz precyzyjnego odczytania struktur normatywnych zakodowanych w odpowiednich przepisach Kodeksu karnego. Zabiegom tym poświęcono zasadniczy wywód niniejszego opracowania.