Jeszcze o kolegialności działania rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Monitor Prawa Handlowego | 1/2020
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MPH.20.1.7
Dominika Wajda, Paweł Tymczyszyn
Jeszcze o kolegialności działania rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest wynikający z KSH wymóg kolegialności działania rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Wskazane zostało, jak wpływa on na sposób funkcjonowania tego organu spółki i jakie wątpliwości praktyczne może budzić. Ze względu na ramy niniejszego artykułu przedstawione zostaną kluczowe, w naszej ocenie, kwestie. Opracowanie nie ma jednak charakteru wyczerpującego komentarza i nie zawiera analizy wszystkich regulacji wyłączających zasadę kolegialności działania rady nadzorczej. Poza zakresem analizy pozostała także sama kwestia trafności przyjętej przez ustawodawcę reguły działania rady nadzorczej in gremio.SUMMARY

Jeszcze o kolegialności działania rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Opracowanie zawiera analizę zasady kolegialności działania rady nadzorczej, a także przewidziane od niej odstępstwa. Omówiono w nim wykonywanie indywidualnego nadzoru przez członka rady, uprawnienia przewodniczącego rady nadzorczej, a także możliwość upoważnienia członka rady nadzorczej do dokonywania tzw. czynności wykonawczych. Wskazane zostały wynikające z zasady kolegialnego działania problemy praktyczne. Słowa kluczowe: skarga pauliańska, nieważność czynności prawnej, bezskuteczność czynności prawnej, konkurencja roszczeń, upoważnienie przemienne, legitymacja procesowa, termin prekluzyjny, przedawnienie roszczenia

More on collective activity of the supervisory board in a joint-stock company

The article analyses the principle of collective activity of the supervisory board as well as exceptions therefrom. It discusses exercise of personal supervision by individual members of the board, the powers of the board’s chairman, as well as the possibility of authorising a member of the supervisory board to carry out so-called “executive duties”. Practical problems arising from the principle of collective activity have been also outlined. Key words: collective activity, chairman of the supervisory board, personal supervision, invalidity