Instytucja skargi pauliańskiej w obrocie powszechnym i w postępowaniu upadłościowym

Monitor Prawa Handlowego | 4/2019
Moduł: prawo cywilne, prawo handlowe
DOI: 10.32027/MPH.19.4.1
Stanisław Gurgul
Instytucja skargi pauliańskiej w obrocie powszechnym i w postępowaniu upadłościowym

Instytucja skargi pauliańskiej, w swym zasadniczym kształcie zrodzona ponad 2200 lat temu, zakorzeniła się głęboko w kulturze prawnej jednoczącej się współcześnie Europy kontynentalnej. Dotyczy to w pełni również Polski, w której instytucja ta przeżywa prawdziwy renesans, zarówno w sferze orzecznictwa sądowego, jak i w sferze doktrynalnej. Ujawniają się przy tym różne sporne zagadnienia/wątpliwości, co odnosi się zwłaszcza do funkcjonowania skargi pauliańskiej w postępowaniu upadłościowym. W niniejszym opracowaniu staram się przedstawić i – mam taką nadzieję – rozwiać owe wątpliwości.SUMMARY

Paulian action in general trading and in bankruptcy proceedings The institution of Paulian action, in its basic form born over 2200 years ago, has become deeply enrooted in the legal culture of the currently unifying continental Europe. This is also true for Poland, where that institution is now living through a revival, both in judicature and in the doctrinal area. At the same time various disputable issues/ doubts emerge, which concerns especially the functioning of Paulian action in bankruptcy proceedings. In this article I shall try to present and hopefully dispel those doubts. Key words: Paulian action, invalidity of a legal act, ineffectiveness of a legal act, competition of claims, alternate authorization, right of action, limitation period, prescription of claims Słowa kluczowe: skarga pauliańska, nieważność czynności prawnej, bezskuteczność czynności prawnej, konkurencja roszczeń, upoważnienie przemienne, legitymacja procesowa, termin prekluzyjny, przedawnienie roszczenia