Informacje poufne po zmianach – wybrane zagadnienia

Monitor Prawa Handlowego | 3/2016
Moduł: prawo handlowe
Rafał Woźniak
Informacje poufne po zmianach – wybrane zagadnienia

Z dniem 3.7.2016 r. obowiązywać zaczęło1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE2. Rozporządzenie zastąpiło dyrektywę Market Abuse3 oraz dyrektywę 2003/124/WE4, które były podstawowymi przepisami regulującymi materię informacji poufnych.