Compliance w zakresie prawa ochrony konkurencji jako wyzwanie dla organów spółki

Monitor Prawa Handlowego | 3/2018
Moduł: prawo handlowe, prawo UE
DOI: 10.32027/MPH.18.3.4
Iga Małobęcka-Szwast
<em>Compliance</em> w zakresie prawa ochrony konkurencji jako wyzwanie dla organów spółki

Zainteresowanie problematyką compliance w zakresie prawa ochrony konkurencji oraz odpowiednimi programami zgodności przybrało na znaczeniu w ostatnich latach, szczególnie w kontekście coraz bardziej dotkliwych sankcji grożących przedsiębiorcom za nieprzestrzeganie krajowych i unijnych przepisów dotyczących zakazu porozumień ograniczających konkurencję, zakazu nadużywania pozycji dominującej oraz kontroli koncentracji. Szczególna rola w zapewnianiu zgodności działalności przedsiębiorcy z przepisami prawa konkurencji przypada organom spółki – w tym zarządowi – które powinny wdrożyć odpowiednie programy zgodności, uwzględniające specyfikę danej organizacji. Choć sporne jest, czy wdrożenie programu zgodności z prawem konkurencji przez przedsiębiorcę może stanowić okoliczność łagodzącą w przypadku wykrycia naruszenia, istnieje zgodność co do tego, że skuteczny program compliance może zapobiec wystąpieniu naruszenia i uchronić przedsiębiorcę przed związanymi z nim negatywnymi konsekwencjami1.SUMMARY

Antitrust compliance as a challenge for company bodies
The interest in antitrust compliance and respective compliance programs has become more important in recent years, especially in the context of increasingly severe sanctions that can be imposed on entrepreneurs for failure to comply with national and EU laws prohibiting competition restricting agreements and abuse of a dominant position, as well as concerning control of concentrations. The company bodies, including the management board, playa special role in ensuring compliance of anentrepreneur’s activity with competition law, in particular by way of implementing appropriate compliance programs, which should take into account specificity of anorganization. Although it is disputablewhether the implementation of an antitrust compliance program by an entrepreneur may constitute a mitigating circumstance when an infringement isdetected, there is a consensus that an effective compliance program is able toprevent an infringement and protect anentrepreneur against negative consequences resulting therefrom.
Key words: competition law, compliance, President of the Competition and Consumer ProtectionOffice, antitrust compliance programmes, compliance programmes