Dopuszczalność udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym poprzez zajęcie roszczenia o zwrot nadpłaty podatku oraz roszczenia o zwrot różnicy podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego w rozumieniu ustawy o VAT

Monitor Prawa Handlowego | 02/2013
Moduł: prawo handlowe
Michał Szumbarski, Joanna Łagowska, Bogusław Lackoroński

Należności przysługujące podatnikowi z tytułu zwrotu nadpłaty podatku w rozumieniu Ordynacji podatkowej oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego w rozumieniu ustawy o VAT, jako mające charakter nieprzenoszalny, są prawami niezbywalnymi w rozumieniu art. 831 § 1 pkt 3 KPC. Jednakże w sytuacji, w której uprawniony do zwrotu podatku wystąpił już z roszczeniem o pewne świadczenia majątkowe (przykładowo poprzez złożenie deklaracji podatkowej wystarczającej, co do zasady, dla zainicjowania tzw. czynności materialno-technicznych administracji zmierzających do zwrotu podatku), wierzytelność taka może być przedmiotem egzekucji, więc też zajęcia w trybie zabezpieczenia roszczeń cywilnoprawnych.

Postanowienie SA w Warszawie z 17.1.2013 r., VI ACz 1992/12