Czyn nieuczciwej konkurencji a nieuczciwa praktyka rynkowa

Monitor Prawa Handlowego | 03/2012
Moduł: prawo handlowe
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak

Konsekwencją obowiązywania w polskim systemie prawnym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1 oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym2 jest funkcjonowanie, wśród regulacji mających na celu zapewnienie uczciwości obrotu gospodarczego, dwóch klauzul generalnych: ogólnej definicji czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 ZNKU) oraz ogólnej definicji nieuczciwej praktyki rynkowej (art. 4 ust. 1 PNPRU)3. Stan taki rodzi pytanie o wzajemną relację pomiędzy nimi. Wydaje się bowiem, że choć stanowią one dwa odrębne zbiory pojęciowe, uzasadnione jest ustalenie, czy i w jakim zakresie pokrywają się ze sobą.