Monitor Prawa Handlowego / Artykuły

Potrącenie na podstawie art. 94 ust. 1 PrUpN

Łukasz Węgrzynowski

W publikacji przedstawione zostało zagadnienie związane z wykładnią art. 94 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze1, a dotyczące oceny, czy wierzytelność nabyta w drodze...

Konstrukcja stosunku prawnego spółki cichej

Choć spółka cicha musi być kwalifikowana w kontekście zasady swobody umów z art. 3531 KC, to jednak przepis ten nie zakłada istnienia stosunków prawnych, których treść zaprzecza istocie przyjętej w...

Niezastępowalny charakter uchwał organów spółek

Iwona Gębusia

Dopuszczalność dochodzenia roszczenia o złożenie zastępczego oświadczenia woli w odniesieniu do uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej1 budzi szereg wątpliwości. Kontrowersje wokół...

Pokrzywdzenie banku przestępstwem oszustwa – glosa krytyczna

Robert Zawłocki

Przestępstwo oszustwa popełnione zostaje w chwili dokonania niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego, przy czym rozporządzenie to musi być podjęte w następstwie wprowadzenia w błąd...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 273