Monitor Prawa Handlowego / Artykuły / Articles / Prawo karne gospodarcze | Penal commercial law

Karnoprawne aspekty uszczuplenia majątku spółki zależnej

Karnoprawne aspekty uszczuplenia majątku spółki zależnej

Robert Zawłocki, Michał Gałęski

Doświadczenie płynące z obsługi prawnej podmiotów gospodarczych wskazuje na dostrzegane przez członków organów zarządzających spółek kapitałowych szczególne „ryzyko karnoprawne”. Wiąże się ono z...

Karnoprawna ocena decyzji menedżerskich

Michał Gałęski, Grzegorz Grupa

W niniejszym artykule analizie poddano zakres odpowiedzialności karnej menedżera wynikający z art. 296 § 1 KK. Sposób ujęcia znamion określących czynność sprawczą przestępstwa niegospodarności ma...

Pokrzywdzenie banku przestępstwem oszustwa – glosa krytyczna

Robert Zawłocki

Przestępstwo oszustwa popełnione zostaje w chwili dokonania niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego, przy czym rozporządzenie to musi być podjęte w następstwie wprowadzenia w błąd...

Obrót gospodarczy jako znamię czynu zabronionego

Elżbieta Hryniewicz

Badanie problematyki przestępstw gospodarczych zwykle rozpoczyna się od ustalenia, czym jest obrót gospodarczy, co stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań. Pojęcie to zastosowane zostało w tytule...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 362