Zawarcie układu a uprawnienie wierzyciela do żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie wierzytelności objętej układem za okres po ogłoszeniu upadłości

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 362