Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

Wyrok SN z 30.6.2020 r., III CZP 67/19

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368