Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News / Orzecznictwo / Case law

Dopuszczalność ustanawiania prokury niewłaściwej

Piotr Frelak (opracowanie)

Teza: „Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu”.

Wyrok SN z 9.1.2015 r., V CSK 180/14, SIP Legalis

Joanna Czekaj (opracowanie)

Teza: „1. Dla sposobu obliczenia terminu określonego w art. 401 § 1 KSH należy stosować reguły przewidziane w art. 111 KC w zw. z art. 2 KSH, skoro z przepisów KSH nie wynika nic innego. Nie ma...

Wyrok SN z 26.3.2014 r., V CSK 220/13, SIP Legalis

Agnieszka Mikołajska (opracowanie)

Teza: Zwoływanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy - w zasadzie - do kompetencji zarządu (art. 235 § 1 KSH) i wchodzi w zakres...

Wyrok SN z 30.1.2014 r., III CSK 70/13, SIP Legalis

Marcin Jasiński, Natalia Tracichleb (opracowanie)

Teza: Członek zarządu spółki z o.o. nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 298 KH (obecnie art. 299 KSH), gdy wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia z powodu niepodjęcia w stosownym czasie...

Należne świadczenie a nadużycie prawa podmiotowego

Daniel Krajewski (opracowanie)

Teza: „Domaganie się należnego świadczenia przez wierzyciela z tytułu wykonania ważnie zawartej umowy nie może być uważane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC) tylko dlatego, że...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317