Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Więcej czasu na przerejestrowanie spółki z RHB do KRS

Dariusz Kulgawczuk, Agnieszka Mikołajska (opracowanie)

18.12.2013 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 23.12.2013 r., poz. 1622). Wskazana ustawa weszła w życie 30.12.2013 r., na skutek...

Podstawy roszczenia spółki o zryczałtowane odszkodowanie

Krzysztof Rąpała (opracowanie)

Zasądzenie zryczałtowanego odszkodowania na podstawie art. 423 § 2 KSH uzasadnione jest wtedy, gdy wytoczenie powództwa, następnie oddalonego lub cofniętego, wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie...

Uchwała SN (7) z 18.9.2013 r. (III CZP 13/13)

Wojciech Nowosad (opracowanie)

1.  Wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny. 2....

Uchwała SN z 11.9.2013 r. (III CZP 39/13)

Anna Lewińska (opracowanie)

Akcjonariusz tworzący oddzielną grupę w celu wyboru jednego członka rady nadzorczej nie uczestniczy w wyborze członków rady co do mandatów nieobsadzonych w drodze głosowania oddzielnymi grupami ( art....

Postanowienie SO w Gdańsku z 14.5.2013 r. (XII Gz 196/13)

Mariusz Pniewski (opracowanie)

Roszczenie z art. 199 zd. 2 KC nie ma zastosowania do spółki jawnej, gdyż spółki jawnej nie można traktować jako rzeczy wspólnej wspólników w rozumieniu tego przepisu. W obowiązek lojalności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350