Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

A A A

Z dniem 15.3.2018 r. weszła w życie ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw1.

Najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa, to m.in.:

  • likwidacja instytucji kuratora rejestrowego ustanawianego przez sąd rejestrowy na podstawie art. 26 ustawy z 28.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym2 przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji kuratora ustanawianego na podstawie art. 42 KPC oraz art. 69 KPC;
  • obowiązek składania wniosków do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (obowiązek wejdzie w życie od 1.3.2020 r.);
  • obowiązek składania sprawozdań finansowych opatrzonych podpisem elektronicznym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; sprawozdania będą automatycznie przekazywane odpowiedniemu urzędowi skarbowemu;
  • wprowadzenie zmian w postępowaniu przymuszającym;
  • stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego umożliwiającego stronom i pozostałym uczestnikom obrotu gospodarczego dostęp do wszystkich akt rejestrowych oraz umożliwienie pobierania pełnego odpisu z KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości;
  • prowadzenie od 1.3.2020 r. akt rejestrowych w postaci elektronicznej oraz udostępnianie ich w takiej postaci w czytelni akt oraz w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych;
  • stworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, w którym znajdą się elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium RP.

Jedną z przyczyn wdrożenia nowych regulacji jest konieczność implementowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z 14.6.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek3. W ramach implementacji tej dyrektywy projekt ustawy zakłada także integrację Krajowego Rejestru Sądowego z unijnym systemem BRIS (z ang. Business Registers Interconnection System). System ten składa się z rejestrów państw członkowskich, portalu służącego za elektroniczny punkt dostępu oraz platformy, na której będzie można uzyskiwać informacje o podmiotach z innych państw członkowskich.

 

Część przewidzianych w ustawie regulacji, wejdzie w życie w okresie od 9.4.2018 r. do 1.3.2020 r.

 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW


  1. Dz.U. poz. 398.
  2. T. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.
  3. Dz.Urz. L Nr 169 z 30.6.2017 r., s. 46.
Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny