Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym związane ze zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

A A A

Ustawa nowelizująca ustawę o Krajowym Rejestrze Karnym wprowadziła istotne zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: KrRejSU), które mają na celu zapewnienie możliwości komunikowania się systemów teleinformatycznych Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i Krajowego Rejestru Karnego (KRK) zarówno na etapie dokonywania wpisu podmiotu do KRS, jak i następnych wpisów dotyczących zmian w składzie organów tego podmiotu oraz możliwości informowania przez KRK o skazaniu osoby już wpisanej do KRS w zakresie określonym w art. 18 § 2 KSH lub orzeczeniu wobec niej zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub wykonywania określonej działalności gospodarczej na podstawie art. 39 pkt 2 KK.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, mimo przewidzianego w art. 18 § 2 KSH wymogu niekaralności członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatorów za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także zawartego w art. 18 ust. 1 ustawy o SKOK (dalej: SKOKU) wymogu niekaralności członków zarządu lub rady nadzorczej za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo skarbowe, spełnianie tych wymogów przez osobę podlegającą ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym nie było weryfikowane przez sąd rejestrowy przed dokonaniem wpisu, o ile sąd ten nie powziął w tym zakresie uzasadnionych wątpliwości wywołujących potrzebę badania. Sąd rejestrowy nie był również następczo informowany o tym, że osoba już wpisana w KRS jako członek organu spółki została prawomocnie skazana za jedno z przestępstw określonych w art. 18 § 2 KSH, a osoba wpisana jako członek organu zarządzającego albo organu nadzoru lub kontroli organizacji pożytku publicznego została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a osoba wpisana jako członek zarządu lub rady nadzorczej SKOK została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo skarbowe. Sąd rejestrowy nie otrzymywał również informacji o orzeczeniu wobec takich osób środków karnych, o których mowa w art. 39 pkt 2 KK.

W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej podkreślono, że wskazane wyżej informacje sąd rejestrowy powinien otrzymać, aby dysponować wiedzą pozwalającą na ustalenie, czy osoba zgłoszona do ujawnienia w rejestrze może być wpisana do KRS bądź też (jeżeli dotyczy to osoby już wpisanej do KRS), czy nie powinna być ona z urzędu wykreślona – na podstawie art. 12 ust. 3 KrRejSU, ponieważ utraciła zdolność do pełnienia funkcji członka organu podmiotu wpisanego do rejestru.

Ustawa nowelizująca przewiduje dwa sposoby komunikowania się między rejestrami. Pierwszy z nich polega na weryfikacji danych osobowych przekazywanych do KRK przez KRS na etapie dokonywania wpisu podmiotu do rejestru bądź przy dokonywaniu zmian osobowych w organach podmiotu wpisanego do KRS. Drugi polega na informowaniu przez KRK o skazaniu określonych osób już wpisanych w KRS w zakresie objętym treścią art. 18 § 2 KSH, art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: PożPubWolontU) lub art. 18 ust. 1 SKOKU oraz o orzeczeniu wobec tych osób środków karnych na podstawie art. 39 pkt 2 KK.

Z przepisów ustawy nowelizującej wynika, że jeżeli chodzi o weryfikację osób podlegających wpisowi do KRS co do ich figurowania w określonym zakresie w KRK, to okoliczności te będą weryfikowane na podstawie żądania kierowanego automatycznie do KRK przez system teleinformatyczny KRS. Procedura ta będzie identyczna jak działająca już procedura weryfikacji oznaczenia osób wpisywanych do KRS w systemie PESEL. Po wprowadzeniu danych osoby fizycznej celem weryfikacji, żądanie będzie więc przesłane zarówno do systemu PESEL, jak i systemu KRK. W systemie KRK najpierw nastąpi sprawdzenie, czy w określonym zakresie (wynikającym z art. 18 § 2 KSH, art. 39 pkt 2 KK lub art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 PożPubWolontU albo art. 18 ust. 1 SKOKU) dana osoba jest wpisana w KRK. W rezultacie tego sprawdzenia sąd rejestrowy albo otrzyma informację, że osoba taka nie figuruje w danym zakresie w KRK, albo informację, że osoba taka w tym zakresie w KRK jest wpisana.

Może się także zdarzyć, że w KRK wpisanych będzie kilka osób o podanych danych osobowych (co w praktyce wystąpi tylko wtedy, gdy w żądaniu KRS nie zostanie podany numer PESEL – jak w przypadku niektórych cudzoziemców, bądź też w KRK nie będzie numeru PESEL osoby objętej żądaniem). Wówczas sąd rejestrowy otrzyma jedynie informację, że w KRK figuruje więcej osób spełniających podane kryteria, bez informacji o ich skazaniach. W takim przypadku sąd rejestrowy – wobec braku możliwości automatycznej weryfikacji – będzie mógł wezwać podmiot do wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości przez przedłożenie bądź to oświadczenia, bądź zaświadczenia o niekaralności osoby, która ma być wpisana do KRS.

Jeżeli chodzi o następcze przekazywanie informacji o skazaniach (w określonym zakresie), tj. już po wpisaniu danej osoby do KRS, to w ustawie nowelizujące przewidziano, że z systemu KRK będą z urzędu przesyłane do systemu KRS informacje o relewantnych skazaniach i środkach karnych odnoszących się do wszystkich osób. Po przesłaniu zwrotnej informacji, że konkretna osoba wpisana jest do KRS (z wyjątkiem wpisu w charakterze wspólnika), przez system teleinformatyczny właściwy sąd rejestrowy otrzyma informację, iż osoba wpisana jako członek organu została skazana w określonym zakresie, co pozwoli sądowi na ewentualne wszczęcie postępowania z urzędu. W celu uzupełnienia opisanych powyżej mechanizmów, pod kątem zakazów wynikających z art. 18 § 2 KSH, środków karnych orzeczonych na podstawie art. 39 pkt 2 KK oraz zakazów wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 PożPublWolontU lub art. 18 ust. 1 SKOKU, w ustawie nowelizującej przewidziano weryfikację zdolność do pełnienia funkcji osób już obecnie wpisanych do KRS.

W celu przeprowadzenia tej operacji Biuro Informacyjne KRK otrzyma z Centralnej Informacji KRS dane wszystkich osób podlegających weryfikacji i wykorzystując możliwości systemu teleinformatycznego, o którym mowa wyżej, przekaże sądom rejestrowym stosowne informacje zwrotne. Na podstawie tych informacji sądy rejestrowe podejmą dalsze odpowiednie działania, które ewentualnie będą mogły skutkować wykreśleniem danej osoby z KRS. Proces tej „jednorazowej” weryfikacji powiązany będzie z terminami wdrażania zasadniczych zmian w ustawach o KRS i KRK dotyczących wymiany informacji między tymi rejestrami.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym związane ze zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
Michał Szumbarski
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny