Zmiany w prawie zamówień publicznych

A A A

W dniu 14.10.2019 r. Prezydent podpisał nową ustawę – Prawo zamówień publicznych1, której głównym celem jest usprawnienie procedury udzielania zamówień publicznych, a także wprowadzenie dostępu do rynku zamówień publicznych dla małych i średnich firm oraz wsparcie rozwoju nowoczesnych produktów i usług.


Najistotniejsze zmiany wynikające z nowych przepisów:

1) obowiązek komunikowania się drogą elektroniczną między zamawiającym a wykonawcą, a także udostępniania przez zamawiającego dokumentów w postaci elektronicznej, co ma się przyczynić do usprawnienia prowadzenia postępowania i obniżenia jego kosztów;

2) wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawartych na powyżej 12 miesięcy;

3) wdrożenie planowania poprzez obowiązek dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, gromadzenia ogłoszeń w oficjalnym publikatorze, a także wprowadzenia zasady efektywności ekonomicznej poprzez wybór zamówienia, które zapewnia najlepszą jakość usługi w stosunku do kosztów, jakie należy na nią przeznaczyć;

4) doprowadzenie do zrównoważenia stron poprzez udostępnienie katalogu klauzul abuzywnych, określenie ­essentialia negotii zawieranych umów czy wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia;

5) zwiększenie dostępności postępowania skargowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej poprzez wydłużenie terminu na wniesienie skargi do 14 dni (aktualnie jest to 7 dni) oraz obniżenie opłaty stałej od skargi na orzeczenie KIO do wysokości trzykrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga (aktualnie jest to pięciokrotność wpisu);

6) wyznaczenie do rozstrzygania skarg od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowień Prezesa Izby jednego sądu – tj. Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, co ma się przyczynić do skrócenia czasu rozpoznawania spraw oraz zapewnienia jednolitości rozstrzygnięć.


Regulacja wchodzi w życie z dniem 1.1.2021 r.


Paulina Palczewska
prawnik, Kancelaria RKKW
1 Ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. poz. 2019.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie zamówień publicznych
Paulina Palczewska
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny