Zmiany w hipotece przymusowej

A A A

 

Hipoteka przymusowa wydaje się być jednym z najbardziej efektywnych sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W ostatnim czasie omawiana instytucja została istotnie zmodyfikowana.

 

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dokonana ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933, weszła w życie 1.6.2017 r.) objęła m.in. zmianę art. 7541 § 1 KPC, dotyczącego upadku zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Nowela wydłużyła termin obowiązywania zabezpieczenia do 2 miesięcy, a także rozszerzyła katalog orzeczeń, od których należy liczyć ten termin – uprzednio było to jedynie prawomocne orzeczenie uwzględniające roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, natomiast od 1.6.2017 r. jest to również prawomocne postanowienie o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego zabezpieczone roszczenie.

Dnia 7.7.2017 r. został opublikowany projekt Komisji Ustawodawczej Senatu wprowadzający kolejne zmiany w zakresie omawianego przepisu, a także w ustawie z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.; dalej jako: KWU).

? Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 7541 § 1 KPC upadek zabezpieczenia nie nastąpi, jeżeli uprawniony złoży wniosek o dokonanie dalszych czynności egzekucyjnych. Utrzymanie zabezpieczenia będzie zatem uzależnione od podjęcia działań przez wierzyciela.

? Projekt zakłada dodanie w KWU art. 1112. W myśl ust. 1 wskazanej regulacji wierzyciel będzie uprawniony, w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego zabezpieczone roszczenie, do żądania zmiany treści hipoteki ustanowionej na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia w hipotekę zabezpieczającą wierzytelność stwierdzoną już tytułem wykonawczym. Analogiczna zmiana będzie mogła być zastosowana w przypadku hipotek ustanowionych na innej podstawie (art. 1112 § 3). Przekształcenie hipoteki nie będzie mogło prowadzić do zwiększenia zaspokojenia wierzyciela z pokrzywdzeniem wierzycieli z pierwszeństwem równym lub niższym (art. 1112 § 2).

? Propozycja Komisji odpowiada wcześniejszym postulatom wprowadzenia zmian w hipotece przymusowej, wyrażonym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25.10.2016 r. (SK 71/13, Dz.U. poz. 2199), w którym TK stwierdził niezgodność omawianego art. 7541 § 1 KPC z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Nowe przepisy po wejściu w życie mają być stosowane także do zabezpieczeń, które zostały ustanowione przed wejściem w życie ustawy, ale do tego czasu nie upadły. Aktualnie Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia projektu do Sejmu.

 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w hipotece przymusowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny