Zmiany dotyczące digitalizacji postępowań rejestrowych oraz PSA

A A A

Na 1.7.2021 r. planowane jest wejście w życie m.in. uchwalonych już trzy lata temu przepisów zmieniających postępowanie przed sądami rejestrowymi prowadzącymi Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) oraz przepisów o prostej spółce akcyjnej (PSA).


Prosta spółka akcyjna (PSA), którą do polskiego systemu prawnego wprowadzono na mocy art. 1 pkt 11 ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw1, dodającego art. 3001–300134 KSH, była przedmiotem gorących dyskusji wśród przedstawicieli doktryny. Nowe przepisy zakładają m.in. wprowadzenie kapitału akcyjnego zamiast kapitału zakładowego, niepodzielność akcji, możliwość wnoszenia wkładów w postaci pracy i usług na pokrycie akcji oraz zasadę względnej swobody wypłat kosztem kapitału akcyjnego. Na wzór anglosaski w PSA będzie można powołać jeden organ zarządzająco-kontrolny, tj. radę dyrektorów. W świetle nowych przepisów łatwiejsza i szybsza ma być też likwidacja oraz rozwiązanie PSA.

Z kolei ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw2 ma na celu elektronizację postępowania przed sądami rejestrowymi prowadzącymi Krajowy Rejestr Sądowy. Najważniejsze zmiany zaczną obowiązywać od 1.7.2021 r.3. Wcześniej, bo już od 9.4.2018 r., rozpoczęło działanie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN), a od 1.10.2018 r. obowiązane podmioty składają do KRS sprawozdania finansowe wyłącznie drogą elektroniczną. Wszystkie te zmiany, w zamierzeniu ustawodawcy, mają usprawnić i „zautomatyzować” czynności podejmowane przez sądy w ramach postępowań rejestrowych. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich.

1) Postępowanie przed sądem rejestrowym ma się odbywać wyłącznie w formie elektronicznej (art. 6943a KPC w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym4). Jego uczestnicy będą zobowiązani posługiwać się podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Gdy uczestnik złoży wniosek w formie papierowej, sąd powinien wezwać go do wniesienia tego pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeśli wnioskodawca tego zaniecha, pismo nie wywoła skutków prawnych (art. 6943a w zw. z art. 125 § 21 KPC). W przypadku środków zaskarżenia (poza tymi kierowanymi do Sądu Najwyższego) niezachowanie formy elektronicznej skutkować będzie ich odrzuceniem (art. 6943a § 4 KPC).

2) Nie tylko wniosek ma mieć formę elektroniczną, ale także jego załączniki (art. 6943b KPC). Jeżeli załącznik ma formę aktu notarialnego, np. protokół walnego zgromadzenia, to wnioskodawca podaje jedynie numer tego aktu z ­CREWAN, a dokument ten zostanie automatycznie załączony do wniosku (art. 19d KRSU). Jeśli natomiast załącznik ten ma formę papierową, to wnioskodawca ma dwa wyjścia. Po pierwsze, może załączyć jego skan, którego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona elektronicznie przez notariusza albo pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. Po drugie, może załączyć niepoświadczony skan, a następnie (w ciągu 3 dni od złożenia wniosku) przesłać do sądu oryginał albo urzędowo poświadczony odpis (art. 6944 § 22–23 KPC).

3) Do wniosku składanego przez pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo lub jego odpis (art. 6943 § 32 KPC). Podobnie jak w przypadku załączników pełnomocnik będący radcą prawnym lub adwokatem może poświadczyć elektronicznie odpis pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem lub przesłać do sądu oryginał pocztą (art. 6944 § 22–23 KPC). Ustawodawca wyłączył w tym zakresie zastosowanie art. 89 § 11 KPC, który w sprawach rozpoznawanych elektronicznie umożliwiał profesjonalnym pełnomocnikom powołanie się na pełnomocnictwo bez konieczności jego załączania.

4) Wniosek nieopłacony lub opłacony w sposób nieprawidłowy nie wywoła skutków prawnych, a wnioskodawca nie będzie miał możliwości uzupełnienia opłaty (art. 19 ust. 10 KRSU a contrario). W jeszcze obowiązującym stanie prawnym wadliwie opłacony wniosek podlega zwrotowi, przy czym w razie uzupełnienia opłaty wywołuje skutki od chwili wniesienia (art. 19 ust. 3 i 4 KRSU w obecnym brzmieniu).

5) Postępowanie toczy się w formie elektronicznej tak długo, jak długo prowadzone jest przez sąd rejestrowy. Jeśli ­sprawa, na skutek środka zaskarżenia (wniesionego elektronicznie), zostanie przekazana do sądu II instancji, dalsze pisma w tej sprawie należy składać w formie papierowej (art. 6946a KPC).

6) Po 1.7.2021 r. akta rejestrowe prowadzone będą wyłącznie w formie elektronicznej. Co ważne, istniejące akta papierowe nie będą digitalizowane, a akta w wersji elektronicznej nie będą drukowane i załączane do akt papierowych (art. 9 ust. 1 KRSU). Jeśli zaś chodzi o akta spraw prowadzonych przez sąd II instancji w sprawach rejestrowych oraz dokumenty składane do akt rejestrowych w wersji papierowej, to będą one – po przetworzeniu na wersję elektroniczną – załączone do akt papierowych, przy czym mają stanowić jedynie wersję pomocniczą wobec akt elektronicznych (art. 9 ust. 6–8 KRSU). W konsekwencji dla spółki zarejestrowanej przed 1.7.2021 r. prowadzone będą akta zarówno w wersji papierowej (obejmujące zdarzenia do 1.7.2021 r.), jak i elektronicznej (obejmujące zdarzenia późniejsze).


dr Radosław L. Kwaśnicki - radca prawny, Partner, Kancelaria RKKW

Konrad Oleszczuk - radca prawny, Kancelaria RKKW
  1. Dz.U. poz. 1655 ze zm.; dalej jako: ZmKSH19. Art. 36 ZmKSH19, określający termin wejścia w życie przepisów dotyczących PSA, był dwukrotnie nowelizowany, tj. art. 15 pkt 12 ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.; dalej jako: ZmKPC20) oraz art. 7 ustawy z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 187; dalej jako: ZmKPA21).
  2. Dz.U. poz. 398.
  3. Pierwotnie nowe przepisy miały obowiązywać od 1.3.2020 r. Wejście w życie tych przepisów przesunięto najpierw na 1.3.2021 r. (por. art. 12 pkt 4 ZmKPC20), a następnie na 1.7.2021 r. (por. art. 5 pkt 4 lit. a ­ZmKPA21).
  4. T. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.; dalej jako: KRSU.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany dotyczące digitalizacji postępowań rejestrowych oraz PSA
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny