Zmiana ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: likwidacja „małych wezwań”

A A A

W dniu 17.3.2017 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 26.1.2017 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. poz. 452), której wejście w życie doprowadzi do uchylenia obowiązku tzw. małego wezwania.

„Małe wezwania”, uregulowane dotychczasw art. 72 ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), dotyczyły nabywania w krótkim czasie znacznych pakietów akcji. Zgodnie z dotychczasową regulacją inwestor, który zamierzał nabyć w okresie krótszym niż 60 dni pakiet akcji powyżej 10% głosów na WZA, mógł dokonać tego jedynie w formie wezwania do sprzedaży akcji. W przypadku akcjonariusza posiadającego powyżej 33% głosów na WZ obowiązek ten dotyczył zamiaru nabycia 5% w okresie 12 miesięcy. Nie było zatem możliwe, aby zbywca w ramach jednej bezpośredniej transakcji sprzedał nabywcy pakiet akcji reprezentujących odpowiednio ponad 5% lub 10% głosów. W drodze „małego wezwania” nie można było natomiast przekroczyć poziomu 33% albo 66% głosów, gdyż z tymi progami związane są osobne rodzaje wezwań.

W ramach uzasadnienia zmian wskazano, że obowiązek „małych wezwań” został wprowadzony w okolicznościach odbiegających od realiów, w jakich obecnie funkcjonuje rynek kapitałowy w Polsce. W zamierzeniu ustawodawcy miał on zapobiegać skupowaniu akcji spółek notowanych na rynku regulowanym w krótkim czasie, wskutek czego dochodziło do zachwiania długookresowej równowagi popytowo-podażowej i w rezultacie do kształtowania się kursu notowanych akcji na nienaturalnych poziomach. Dodać należy, że z reguły po gwałtownej i krótkookresowej zwyżce kursu akcji następowało jego załamanie. Obowiązek „małych wezwań” wprowadzono zatem przede wszystkim w celu przeciwdziałania drastycznym zmianom kursu notowanych akcji. Skutkiem omawianej regulacji było jednak stosowanie alternatywnych rozwiązań (niepowodujących obowiązku „małego wezwania”), polegających albo na nabywaniu akcji w okresie przekraczającym 60 dni, albo na pośredniej sprzedaży akcji spółki publicznej poprzez sprzedaż spółki będącej jej akcjonariuszem.

Opinie autorów względem omawianych zmian podzielił także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, choć wskazał, że zakres zmian, które mogłyby wspomóc efektywność rynku kapitałowego, jest szerszy i nie dotyczy tylko obowiązku „małych wezwań”. W ocenie UKNF zasadne byłoby również m.in. zastąpienie zasady wezwań uprzednich zasadą wezwań następczych, określenie nowego progu przejęcia kontroli nad spółką publiczną, zmiana wymogów odnoszących się do zabezpieczenia realizacji wezwania oraz wprowadzenie dobrowolnego wezwania, ogłaszanego przez podmiot zamierzający nabyć znaczny pakiet akcji spółki publicznej.

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiana ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: likwidacja „małych wezwań”
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny