Zmiana ustaw o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Rejestrze Karnym

A A A

Do dnia wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji sądy rejestrowe przed dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), przy braku uzasadnionych wątpliwości, nie miały obowiązku weryfikacji karalności osób podlegających wpisowi do tego rejestru. Nowe rozwiązania przewidują obowiązek wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego (KRK) o takie informacje już na początkowym etapie procesu rejestracji.

Ustawa z 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw przewiduje, zarówno na etapie dokonywania pierwszego wpisu podmiotu do KRS, jak i następnych wpisów dotyczących zmian w składzie organów tego podmiotu, że sądy rejestrowe będą otrzymywały z KRK informację, czy osoba podlegająca wpisowi nie jest prawomocnie skazana za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH (m.in. przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi czy papierami wartościowymi) oraz czy nie orzeczono wobec niej środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 KK, tj. zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Powyższe informacje będą przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, co w intencji ustawodawcy powinno istotnie przyspieszyć procedurę ich pozyskiwania.

Co więcej, zgodnie z art. 4 ustawy nowelizującej, do 30.6.2013 r. KRS i KRK dokonają sprawdzenia, czy osoby ujawnione w KRS przed dniem 15.1.2013 r. nie zostały prawomocnie skazane za jedno ze wskazanych powyżej przestępstw. Jeżeli sąd rejestrowy uzyska informację, że w rejestrze przedsiębiorców figuruje osoba skazana, poinformuje o tym fakcie spółkę, a następnie wykreśli taką osobę z rejestru.

Dodatkowo, prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w KRK, rozszerzone zostanie z dniem 30.6.2013 r. o osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – w przypadkach, w których z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności członków ich organów lub wspólników, w odniesieniu do członków lub kandydatów na członków tych organów oraz wspólników. Informacje te również będą przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej, do czasu zapewnienia warunków technicznych do przekazywania informacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, będą one przekazywane w formie papierowej. Oznacza to, iż w początkowej fazie wdrażania odpowiednich rozwiązań mogą funkcjonować obok siebie dwa tryby wymiany informacji – obieg dokumentów papierowych przesyłanych pocztą i obieg teleinformatyczny – w zależności od stanu techniczno-organizacyjnego sądów.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiana ustaw o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Rejestrze Karnym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny