Więcej czasu na przerejestrowanie spółki z RHB do KRS

A A A

Informacja na temat nowelizacji

18.12.2013 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 23.12.2013 r., poz. 1622). Wskazana ustawa weszła w życie 30.12.2013 r., na skutek czego przedłużono do 31.12.2015 r. okres, w którym zachowują moc wpisy ujawnione w rejestrach sądowych, będących poprzednikiem Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Analogicznie do 31.12.2015 r. przedłużono obowiązywanie zasady, zgodnie z którą w odniesieniu do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się wprawdzie przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie KRSU z 20.8.1997 r. (Dz. U. 2013, poz. 1203), jednakże wyłącznie w zakresie niezbędnym do rejestracji danego podmiotu w KRS lub do dochodzenia, czy też zaspokojenia, roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru.

W praktyce wskazana nowelizacja dotyczy przede wszystkim bezpośredniego „przodka” rejestru przedsiębiorców – KRS prowadzonego przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki – a mianowicie Rejestru Handlowego B (RHB), w którym przed wejściem w życie KRSU wpisywane były m.in. nowe spółki handlowe.

Warto zauważyć, iż terminy zawarte w nowelizacji były już przesuwane kilkakrotnie. Czynności związane z przerejestrowaniem m.in. spółek handlowych z RHB miały bowiem pierwotnie zostać dokonane przez zainteresowane podmioty do końca 2003 r., następnie do końca 2005 r. oraz wreszcie do końca 2013 r. Pomimo powyższego, około 170 tys. podmiotów (w tym m.in. spółek, fundacji czy stowarzyszeń) nie dopełniło obowiązku wynikającego z art. 7 nowelizowanej ustawy i nie złożyło stosownych wniosków o wpis do KRS – w konsekwencji nadal wpisane są w RHB.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazywano, iż przesunięcie terminu, w którym podmioty nieprzerejestrowane do KRS utracą byt prawny, konieczne jest dla przygotowania stosownej regulacji w zakresie rozwiązań dotyczących majątku i zobowiązań tych podmiotów, celem zabezpieczenia interesów ich ewentualnych wierzycieli. Obecnie nadal bowiem istnieją spółki, które figurują w RHB i mają znaczny majątek, jeśli nawet nie prowadzą bieżącej działalności. W takiej sytuacji brak przedłużenia terminu obowiązywania wpisów w RHB spowodowałby utratę bytu prawnego przez te podmioty. Jednocześnie nie bardzo wiadomo byłoby, jak dalej postępować z ich majątkiem i zobowiązaniami, gdyż brakuje tu stosownych regulacji. Nagłe pojawienie się „niczyjego” majątku oraz ustawowa likwidacja części dłużników byłaby nie do pogodzenia z zasadami państwa prawnego oraz ochrony własności, które to okoliczności zapewne legły u podstaw „ekspresowego” uchwalenia opisywanej nowelizacji.

Jak już wspominano, w wyniku nowelizacji nie tylko podmioty wpisane do RHB zachowają byt prawny co najmniej do 31.12.2015 r., ale również w powyższym terminie będą mogły posługiwać się dokumentacją z RHB. Wszelkie bowiem odpisy, wyciągi i zaświadczenia z RHB nadal będą wywierały skutki prawne, choć tylko w zakresie koniecznym do dokonania przerejestrowania takich podmiotów do KRS lub dochodzenia (ewentualnie zaspokojenia) roszczeń wobec tychże podmiotów. Należy bowiem przypomnieć, iż o wykorzystywaniu wskazanych odpisów w innych celach, w szczególności do prowadzenia działalności, zgodnie z art. 9 ust. 4 nowelizowanej ustawy – organy administracji publicznej, sądy, banki, komornicy i notariusze będą obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy. Skutki zawiadomienia sądu rejestrowego będą jednak nadal bardzo ograniczone. Sąd ten będzie mógł wszcząć jedynie postępowanie przymuszające do dokonania wpisu w KRS pod rygorem wymierzenia grzywny, albowiem w dalszym ciągu nie dysponuje innymi środkami służącymi do przymuszenia danego podmiotu do przerejestrowania.

Wnioski praktyczne

Wprowadzona nowelizacja nie rozwiązuje podstawowych problemów związanych z dalszym „istnieniem” podmiotów wpisanych do RHB. Dlatego też, aby uniknąć kolejnej nowelizacji ustawy wprowadzającej KRSU oraz kolejnego przedłużania terminu do przerejestrowania podmiotów, powinny zostać podjęte działania legislacyjne zmierzające do uregulowania przede wszystkim:

- skutków prawnych utraty mocy wpisów w RHB,

- „losu” majątku i zobowiązań podmiotów wpisanych do RHB w razie utraty przez nich osobowości prawnej, a także

- wprowadzenia bardziej efektywnych instrumentów prawnych, przymuszających te podmioty do przerejestrowania do KRS.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Więcej czasu na przerejestrowanie spółki z RHB do KRS
Dariusz Kulgawczuk , Agnieszka Mikołajska (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny