Ustawa offshore jeszcze w tym roku?

A A A

W dniu 15.1.2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych1, zwanej również ustawą offshore, którego wnioskodawcą jest Minister Aktywów Państwowych.


W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że głównymi motywami jej przygotowania są m.in. konieczność wypełnienia przez Polskę unijnych celów OZE (osiągnięcie minimum 15% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w roku 2020 oraz 21% do roku 2030), potrzeba rozwoju morskich farm wiatrowych i dostosowanie istniejących przepisów do obecnej sytuacji prawnej i faktycznej morskich farm wiatrowych2, rozwój krajowego rynku usług i dostaw przy realizacji budowy MFW.

W ramach projektowanej ustawy uregulowane zostaną m.in. następujące kwestie:


1) Model wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Wsparcie dla wytwórców energii elektrycznej w MFW, zgodnie z założeniami projektowanej ustawy, zostanie oparte na modelu znanym już m.in. z ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii3, tj. poprzez pokrywanie ujemnego salda (z ang. contract for difference), w tym przypadku stanowiącego różnicę pomiędzy rynkową ceną energii elektrycznej a ceną energii elektrycznej wytworzoną w ramach MFW, ustalaną w formie decyzji Prezesa URE lub też w ofercie aukcyjnej. Przewidziano, że wsparcie to będzie realizowane w dwu fazach:

Faza 1 – obejmująca lata 2020–2022 – w trakcie której wytwórcy będą mogli uzyskać wsparcie na podstawie decyzji administracyjnej o pokryciu ujemnego salda wydanej przez Prezesa URE na wniosek wytwórcy. Decyzje wydawane w ramach tej fazy będą podlegały każdorazowo notyfikacji do Komisji Europejskiej i ich wykonalność zostanie zawieszona do momentu uzyskania akceptacji przez Komisję. Notyfikacja będzie konieczna z uwagi na odstąpienie od konkurencyjnej procedury udzielania pomocy publicznej. Wsparcie w fazie 1 przewidziane będzie jedynie dla projektów będących na zaawansowanym poziomie realizacji procesu inwestycyjnego, a dodatkowo Prezes URE będzie mógł je przyznać jedynie dla MFW o łącznej mocy nieprzekraczającej 4,6 GW.

Faza 2 – obejmująca lata 2023 i następne – w której wsparcie udzielone będzie w ramach aukcji prowadzonych w formule „pay as bid”, gdzie wytwórcy energii elektrycznej w MFW będą konkurować ze sobą poprzez oferowanie jak najniższej ceny energii. Pierwsza aukcja ma się odbyć w 2023 r., a maksymalny okres wsparcia dla wytwórców wyniesie 25 lat. Wielkość wsparcia będzie stanowiła iloczyn planowanej mocy zainstalowanej MFW i 100 000 godzin.


2) Usprawnienia w zakresie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji

Projektowana ustawa wprowadzi również usprawnienia związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych dla realizacji inwestycji w zakresie MFW, a będzie to dotyczyć: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Podkreślić należy, że ww. decyzje będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu, a termin ich wydania będzie wynosił maksymalnie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Przewidziano również możliwość nałożenia na organ kary pieniężnej w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu jednej z powyższych decyzji. Skróceniu ulegną także terminy rozpoznawania skarg od ww. decyzji przed WSA oraz NSA, odpowiednio do 30 dni i 2 miesięcy.


3) Wykorzystanie lokalnego łańcucha dostaw

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że obecnie na polskim rynku istnieje ponad 100 podmiotów posiadających know-how potrzebne w procesie wytwarzania elementów niezbędnych do budowy MFW. Projektodawca proponuje więc wprowadzenie regulacji dotyczących obowiązku przygotowania, w ramach wniosku o przyznanie wsparcia, planu udziału materiałów i usług lokalnych przy realizacji inwestycji i składania sprawozdania z jego wykonania, a także podjęcia dialogu technicznego z potencjalnymi dostawcami. W ocenie projektodawcy realizacja tych obowiązków ma stymulować rozwój usług krajowych w ramach realizacji inwestycji MFW i usprawnić przepływ informacji pomiędzy potencjalnymi zleceniodawcami oraz wykonawcami i dostawcami, co z kolei ma doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki w tym sektorze.


4) Wprowadzenie podatku od farm wiatrowych

W ramach obecnie obowiązujących przepisów morskie farmy wiatrowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, wobec czego planuje się nałożenie odrębnego podatku na wytwórców energii elektrycznej w ramach MFW. Moc zainstalowana MFW, określona w uzyskanej koncesji na wytwarzanie, będzie podstawą opodatkowania, natomiast wysokość podatku będzie stanowiła iloczyn mocy zainstalowanej (wyrażonej w MW) i kwoty 23 000 zł.

Projekt nie trafił jeszcze do Sejmu, co oznacza możliwość modyfikacji wskazanych powyżej założeń w znacznym stopniu. Zgodnie z zapowiedziami wnioskodawcy projektu – Ministra Aktywów Państwowych – przepisy dotyczące morskich farm wiatrowych mają wejść w życie jeszcze w 2020 r., wobec czego zachęcamy do śledzenia ścieżki legislacyjnej tego projektu.


Łukasz Lipski
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW
  1. Zob. legislacja.gov.pl/docs//2/12329105/12656009/12656010/dokument434588.pdf
  2. Dalej jako: MFW.
  3. T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 261 ze zm.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ustawa <em>offshore</em> jeszcze w tym roku?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny