S24 – nowy sposób powstania spółki z o.o.

A A A

Dnia 6.5.2011 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono tekst ustawy z 1.4.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 92, poz. 531). Ustawa wejdzie w życie 1.1.2012 r.

Zmiany w przepisach KSH

Na mocy nowego art. 1571 § 1 KSH ustawa wprowadziła możliwość utworzenia spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki, który będzie udostępniany w systemie teleinformatycznym. Osoby, które uznają, że wzorzec umowy spółki z o.o. nie odpowiada ich potrzebom, mogą stosować dotychczasowy sposób sporządzania umowy spółki z o.o. i jej rejestracji, nie będąc związanymi postanowieniami wzorca umowy. Co więcej, elastyczność proponowanego rozwiązania zakłada, że spółka z o.o. może być zarejestrowana przy wykorzystaniu wzorca umownego, a już po zarejestrowaniu w tym trybie zmiany umowy spółki dostosowujące ją do potrzeb wspólników mogą być dokonywane na zasadach ogólnych (nowy art. 1571 § 4 KSH). Wzorzec umowy spółki z o.o. będzie określony w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Sprawiedliwości (nowy art. 1571 § 5 KSH).

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji celem projektowanego rozwiązania nie jest wprowadzenie specjalnego typu spółki z o.o., ale stworzenie uproszczonej procedury zawiązania i rejestracji już istniejącego typu spółki handlowej. Nowelizacja wprowadza jedynie alternatywny (konkurencyjny) model tworzenia i rejestrowania spółek z o.o., modyfikując niektóre wymagania ustawowe w tym zakresie. Przepisy ustawy nie przewidują formy aktu notarialnego dla umowy spółki z o.o. zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy. W celu zgłoszenia spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy konieczne jest wypełnienie formularza umowy spółki oraz listy wspólników. Umowa spółki zostanie zawarta z chwilą wprowadzenia do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do zawarcia tej umowy i po opatrzeniu ich podpisem elektronicznym. Nowy art. 1571 § 2 KSH nie wymaga, ale równocześnie i nie wyłącza zastosowania w tym celu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Ponadto, nowy art. 158 § 11 KSH wyklucza możliwość wnoszenia wkładów niepieniężnych w celu pokrycia kapitału zakładowego spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy. W uzasadnieniu do projektu stwierdzono, że wynika to z natury wkładu niepieniężnego i związanych z nim możliwych komplikacji prawnych. Wyłączenie możliwości wnoszenia wkładów niepieniężnych obejmuje jedynie okres do momentu dokonania wpisu spółki do rejestru, natomiast w późniejszym okresie do spółki mogą być wnoszone wkłady na zasadach ogólnych, a więc zarówno pieniężne, jak i niepieniężne. Artykuł 158 § 11 KSH dopuszcza możliwość wniesienia wkładu pieniężnego po uzyskaniu wpisu do rejestru, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty rejestracji spółki. Jest to odejście od obowiązku wniesienia wkładu przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki z o.o.

Ustawa wprowadza także nowe § 4 i 5 w art. 167 KSH. Przepisy te określają dokumenty wymagane przy zgłoszeniu do rejestru spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz dokumenty, które powinny być złożone do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od daty wpisu tej spółki do rejestru. Zgodnie z art. 167 § 4 KSH do zgłoszenia spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki należy dołączyć, sporządzone na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym:

1) umowę spółki opatrzoną podpisem elektronicznym,

2) listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez wszystkich członków zarządu podpisem elektronicznym,

3) oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone podpisem elektronicznym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli wkłady zostały wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki.

Natomiast art. 167 § 5 KSH przewiduje, że zarząd spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru, zobowiązany jest do złożenia do sądu rejestrowego:

1) oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki, oraz

2) złożonego wobec sądu albo poświadczonego notarialnie wzoru podpisów członków zarządu.

Należy także nadmienić, że nowelizacja przewiduje zmianę art. 206 § 1 pkt 4 KSH polegającą na wprowadzeniu wymogu określenia, czy w przypadku spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca został spełniony obowiązek pokrycia kapitału zakładowego. W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że rozwiązanie to jest konieczne ze względu na dopuszczenie możliwości wniesienia wkładu pieniężnego po wpisie spółki do rejestru.

Zmiany w przepisach KrRejSU

Ustawa wprowadziła zmianę w art. 8a KrRejSU polegającą na dodaniu punktu 6 przewidującego, iż dokumenty powstałe w postaci elektronicznej dla spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy umieszczone zostaną w elektronicznym katalogu dokumentów spółek. Dotychczasowy art. 19 ust. 2b KrRejSU został poszerzony o możliwość składania wniosków o zarejestrowanie spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy bez konieczności opatrzenia tych wniosków bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że w postępowaniu o rejestrację spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy dodatkowa identyfikacja osób dokonujących zgłoszenia odbywać się będzie przez e-konto, którego założenie będzie pierwszą czynnością konieczną do dokonania przelewu opłat sądowych i skierowania wniosku do rozpatrzenia przez sąd. Z kolei nowy art. 19 ust. 3b KrRejSU ma na celu wskazanie, że wniosek o wpis spółki zawiązywanej przy wykorzystaniu wzorca umowy, złożony drogą elektroniczną w systemie teleinformatycznym wymaga należytego opłacenia. Jeżeli wniosek taki nie zostanie opłacony, nie będzie „uznany” za złożony przez system teleinformatyczny.

Zmiana przepisu art. 19b KrRejSU (poprzez dodanie w ust. 1c pkt 1a) przewiduje, że w przypadku złożenia wniosku o wpis spółki zawiązanej przy wykorzystaniu wzorca umowy nie obowiązuje zasada tzw. jednego okienka, wynikająca z art. 19b ust. 1 KrRejSU. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że zaproponowana zmiana pozwala na samodzielne składanie wniosków i zgłoszeń do właściwych urzędów przez spółkę utworzoną przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Znowelizowany art. 20a ust. 2 KrRejSU wprowadza jednodniowy termin na rozpoznanie wniosku o wpis spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy. W uza­sadnieniu do projektu wyjaśniono, że jest to jedynie termin instrukcyjny.

Ustawa przewiduje także dodanie nowej lit. f w art. 38 pkt 8 KrRejSU. Zmiana ta dotyczy ujawnienia w rejestrze informacji o niewniesieniu wkładów w przypadku złożenia wniosku o wpis spółki zawiązanej przy wykorzystaniu wzorca umowy bez pokrycia kapitału zakładowego.

Michał Szumbarski
Prawnik, Zespół Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć, Salans

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
S24 – nowy sposób powstania spółki z o.o.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny