Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy skracającej okresy przedawnienia

A A A

Dnia 16.1.2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw1, którego podstawowym celem jest skrócenie ogólnych terminów przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat oraz wprowadzenie odrębnych reguł dotyczących przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom wobec konsumentów.

Projekt wprowadza krótszy termin przedawnienia roszczeń ogólnych oraz stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznania spraw danego rodzaju, jak również stwierdzonych ugodą, z obecnych 10 do 6 lat. Utrzymana ma zostać regulacja, zgodnie z którą termin przedawnienia roszczeń o świad­czenia okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata (również w przypadku, gdy zostały one stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą). Projekt zakłada natomiast nowy sposób liczenia upływu terminu przedawnienia, ustalając, że będzie kończył się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego (a nie jak dotychczas w dacie upływu odpowiednio 10 lub 3 lat) od dnia wymagalności roszczenia. Zasada ta nie będzie jednak dotyczyła terminów przedawnienia krótszych niż 2 lata.

Zaostrzeniem reżimu przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom wobec konsumentów ma być zasada, zgodnie z którą termin przedawnienia ma być brany pod uwagę z urzędu, a tym samym po jego upływie roszczenie nie może być skutecznie dochodzone przed sądem. Zastrzeżono jednak, że sąd będzie uprawniony, w wyjątkowych przypadkach, po rozważeniu interesów stron (w oparciu w szczególności o przesłanki wskazane w nowym art. 1171 § 2 projektowanej ustawy), na zasadach słuszności, do nieuwzględnienia upływu terminu przysługującego przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi.

Projekt ustawy wprowadza również zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży konsumenckiej, której przedmiotem są używane rzeczy ruchome. W tym przypadku roczny termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi nie będzie mógł zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy, nawet gdy strony uzgodniły, że termin odpowiedzialności sprzedawcy będzie skrócony do roku (lub innego terminu krótszego niż 2 lata). Zmiana ta podyktowana jest potrzebą zapewnienia pełnej zgodności prawa polskiego z prawem UE oraz wykładnią przepisów w tym przedmiocie dokonaną w wyroku TS z 13.7.2017 r., C-133/16.

Wraz ze zmianą przepisów Kodeksu cywilnego mają zostać dostosowane do nowych regulacji okresy przedawnienia wskazywane w przepisach ustawy z 9.4.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych2.

 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW
  1. Zob. www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp= RM-10-3-18
  2. T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 470.
Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy skracającej okresy przedawnienia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny