Projekt zmiany art. 20 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

A A A

12.5.2014 r. wpłynął do Sejmu, projekt nowelizacji ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja dotyczy złagodzenia obowiązków oznaczania towarów wprowadzanych przez przedsiębiorcę do ­obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Projektowana regulacja przewiduje, że zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.; dalej: SwobGospU) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wprowadzenie

Obecnie przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu towar, jest obowiązany do zamieszczenia na towarze informacje w języku polskim dotyczące firmy i jej adresu oraz dane umożliwiające identyfikację towaru (wymóg ten nie dotyczy środków spożywczych, wyrobów medycznych i nnych towarów, dla których prawo wspólnotowe określa szczegółowe oznakowania). Zmiana ustawy SwobGospU przede wszystkim ma na celu ograniczenie obciążeń regulacyjnych oraz zapewnienie zgodności z prawem UE.

W przedmiotowym projekcie, proponuje się zliberalizowanie obowiązków wynikających z art. 20 ustawy, co będzie mieć znaczenie m.in. dla przedsiębiorców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zmiana polega na doprecyzowaniu przepisu przez odesłanie do oznaczenia „producenta” w rozumieniu przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W ten sposób umożliwione zostanie fakultatywne oznaczenie produktu firmą przedsiębiorcy występującego jako wytwórca lub wyznaczony przedstawiciel wytwórcy (lub importer, lub inny przedsiębiorca uczestniczący w obrocie) jeśeli jego dzialanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem.

Zmiana art. 20 SwobGospU

Zgodnie z wcześniej stosowaną interpretacją art. 20 ­SwobGospU istniał obowiązek umieszczania na produktach adresu dystrybutora z siedzibą w Polsce. Często przedsiębiorcy, kontrolowani w zakresie oznaczania produktów, ponosili odpowiedzialność za nieumieszczenie na opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Obowiązek ten także generuje nieuzasadniony koszt dla przedsiębiorcy wynikający z konieczności zmiany oznakowania produktu lub jego opakowania na potrzeby oferowania produktu na polskim rynku. Przedmiotowy obowiązek może być również uznany za środek o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych, zakazany na podstawie art. 34 TFUE. Z uwagi na to, że przepis art. 20 nie może być rozumiany jednoznacznie, zmiana ograniczająca się tylko do zmiany interpretacji nie jest w świetle orzecznictwa TSUE wystarczająca dla zapewnienia zgodności z prawem UE.

Nowelizacja, przewiduje zmianę treści art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy SwobGospU, który ma otrzymać następujące brzmienie:

1. Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zapewnić, aby na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji była zamieszczona lub dostarczona w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemna informacja w języku polskim:

1) określająca firmę producenta w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.)) i jego adres, a także nazwę państwa, jeżeli towar jest produkowany przez wytwórcę posiadającego siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) umożliwiająca identyfikację towaru, o ile w sposób oczywisty przeznaczenie towaru nie wynika z istoty towaru zapewniającej nabywcy świadomy wybór towaru.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy towarów, w stosunku do których przepisy odrębne szczegółowo regulują obowiązki w zakresie oznakowania”.

Jak wskazano w uzasadnieniu, propozycja zmiany art. 20 SwobGospU nie będzie naruszała interesów konsumentów oraz zasad nadzoru rynku w zakresie bezpieczeństwa produktów. Konsument może w zakresie niezgodności towaru z umową i nienależytą jakością towaru dochodzić swych roszczeń od sprzedawcy bądź od gwaranta, zgodnie z ustawą z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Natomiast w zakresie odszkodowania za wadliwy produkt zastosowanie będzie miał art. 4495 § 4 i 5 Kodeksu cywilnego.

Agata Sokołowska,
aplikant adwokacki, Zespół Prawa Spółek
oraz Fuzji i Przejęć, Dentons

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekt zmiany art. 20 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Agata Sokołowska
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny