Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

A A A

W dniu 8.7.2014 r. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, iż jej celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez twórców projektu ustawy służyć temu będzie uproszczenie regulacji, redukcja niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości, wsparcie inwestycji oraz podniesienie efektywności pracy. Projekt stanowi kontynuację wcześniejszych działań legislacyjnych mających na celu ułatwienie i uproszczenie regulacji prawnych dotyczących wykonywania działalności gospodarczej (w latach 2011–2013 weszły w życie trzy ustawy o charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano łącznie 284 zmiany w 109 ustawach)1.

Zakres regulacji ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Projektowane zmiany koncentrują się na następujących zagadnieniach:

 • poprawie płynności finansowej przedsiębiorców oraz wsparciu inwestycji,
 • ograniczeniu obowiązków informacyjnych,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sprawnej administracji.

Realizacji tych celów służyć mają m.in. następujące propozycje:

 • „Pakiet portowy” – skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin, wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO),
 • zwolnienie z PIT wartości świadczenia z tytułu bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom niezamożnym (zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych),
 • umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy (uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracownika),
 • zniesienie obowiązku uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT (zmniejszenie kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej),
 • rozszerzenie możliwości udzielania poręczeń dla przedsiębiorców przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkie FOŚiGW (ułatwienie dostępu przedsiębiorców do finansowania inwestycji, m.in. objęcie dopłatami opłat ustalanych w umowach leasingu),
 • zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę (zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych, ułatwienie rozliczeń podatkowych),
 • ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców (zwolnienie z obowiązku przekazywania danych w roku rozpoczęcia działalności),
 • zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym),
 • zmiany mające na celu zwiększenie dostępności ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa (m.in. rozszerzenie delegacji ustawowej umożliwiającej wprowadzenie zmian przepisów dotyczących określenia maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego),
 • umożliwienie wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia przez inne niż organy celne podmioty, tj. Krajową Izbę Gospodarczą (zapewnienie możliwości wyboru przez eksportera miejsca uzyskania świadectwa, ułatwienie dostępu do tej usługi),
 • kontynuacja prac nad tzw. „kulturą oświadczeń” (zmiany w zakresie kolejnych ustaw umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń),
 • uproszczenie rozliczeń podatkowych, w przypadku gdy przyjmowanie zaliczek rejestrowane jest za pośrednictwem kasy rejestrującej (fakultatywne ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego z podatkiem od towarów i usług),
 • zwiększenie dostępu do orzeczeń sądowych (zmiany mające na celu doprecyzowanie pojęcia informacji publicznej w tym zakresie),
 • ułatwienia w zakresie podatku akcyzowego (m.in. wprowadzenie na gruncie podatku akcyzowego „Wiążącej informacji akcyzowej”, umożliwiającej uzyskanie wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego).

1 Ustawa z 25.3.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622, ze zm.), ustawa z 16.9.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232, poz. 1378) i ustawa z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. poz. 1342).

Michał Szumbarski,
aplikant adwokacki, Zespół Prawa Spółek
oraz Fuzji i Przejęć, Dentons

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny