Projekt rozporządzenia UE w sprawie statutu fundacji europejskiej

A A A

Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie statutu fundacji europejskiej (dalej jako: FE), którego celem jest wyeliminowanie przeszkód przy prowadzeniu przez fundacje działalności transgranicznej w ramach UE2. Przyjęcie projektu, zakładającego stworzenie jednolitych ram prawnych dla działalności fundacji, ma pozwolić na skuteczniejsze przekazywanie środków na cele pożytku publicznego w skali transgranicznej, w ramach UE. W oficjalnym stanowisku przygotowanym w związku z art. 7 ustawy z 8.10.2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 213, poz. 1395) Rząd RP wskazał, że ma istotne wątpliwości odnośnie samej potrzeby stworzenia nowej instytucji europejskiego prawa prywatnego w postaci FE, a w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Komisja Europejska nie przedstawiła przekonujących argumentów uzasadniających, że środek ten jest rzeczywiście niezbędny i odpowiedni do tego, aby w praktyce ułatwić prowadzenie transgranicznej działalności pożytku publicznego w UE.

Projekt rozporządzenia zawiera dziewięć rozdziałów. W Rozdziale I (Przepisy ogólne) określono przedmiot rozporządzenia, przepisy mające zastosowanie do FE oraz zbiór definicji dla zapewnienia jasności terminów stosowanych w rozporządzeniu. Zgodnie z projektem, FE będzie podmiotem realizującym cel pożytku publicznego, posiadającym osobowość prawną oraz pełną zdolność prawną we wszystkich państwach członkowskich UE. Fundacja będzie posiadać wymiar transgraniczny pod względem działalności lub celu statutowego, polegający na prowadzeniu działalności w przynajmniej dwóch państwach członkowskich. Aktywa założycielskie FE będą musiały być równoważne kwocie przynajmniej 25 000 euro. Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że zyski będą przeznaczane na realizację celu (celów) pożytku publicznego, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, przy czym wyczerpujący wykaz celów pożytku publicznego przyjętych w przepisach prawa cywilnego i podatkowego państw członkowskich przedstawiono w rozporządzeniu.

Rozdział II (Tworzenie FE) określa metody tworzenia FE, minimalną treść statutu oraz wymogi dotyczące rejestracji. Fundacja będzie mogła zostać utworzona ex nihilo (w drodze rozporządzenia testamentowego, aktu notarialnego lub pisemnego oświadczenia osoby fizycznej i/lub prawnej bądź organu publicznego zgodnie ze stosownymi przepisami prawa krajowego), w drodze połączenia podmiotów pożytku publicznego utworzonych zgodnie z prawem w jednym lub więcej niż jednym państwie członkowskim bądź w drodze przekształcenia krajowego podmiotu pożytku publicznego utworzonego zgodnie z prawem w państwie członkowskim w FE. Ta część rozporządzenia reguluje również dokumenty i dane, które będą skłądane wraz z wnioskiem o rejestrację i które będą podlegać ujawnieniu. Ponadto dla ułatwienia procesu rejestracji wymagane będzie, aby organy rejestrujące współpracowały ze sobą w zakresie dokumentów i danych dotyczących FE.

Rozdział III (Organizacja FE) określa zasady dotyczące rady zarządzającej, dyrektorów zarządzających i rady nadzorczej, w tym zasady dotyczące konfliktu interesów. Z kolei przepisy Rozdziału IV (Siedziba prawna i jej przeniesienie) gwarantuje, że fundacja będzie mogła przenieść swoją siedzibę statutową do innego państwa członkowskiego przy zachowaniu swojej osobowości prawnej i bez konieczności likwidacji.

Rozdział V (Udział pracowników i wolontariuszy) zawiera przepisy dotyczące informowania pracowników i wolontariuszy, a także reprezentacji pracowników i wolontariuszy w ramach struktury organizacyjnej FE.

W Rozdziałe VI (Rozwiązanie FE) dopuszczono przekształcenie fundacji z powrotem w podmiot pożytku publicznego podlegający prawu państwa członkowskiego, w którym ma on swoją siedzibę statutową, pod warunkiem że przekształcenie jest dopuszczone w statucie danej fundacji. Rozporządzenie zawiera ponadto przepisy dotyczące likwidacji w przypadkach, gdy cel istnienia FE został osiągnięty lub nie może być osiągnięty, gdy upłynął okres na jaki została ona powołana, lub gdy utraciła ona wszystkie swoje aktywa.

Rozdział VII (Nadzór państw członkowskich) reguluje uprawnienia właściwym krajowym organom nadzorczym, aby umożliwić im skuteczne nadzorowanie działań podmiotów pożytku publicznego, natomiast Rozdział VIII (Traktowanie pod względem podatkowym) przewiduje automatyczne stosowanie do FE i ich darczyńców tych samych korzyści podatkowych, które są udzielane krajowym podmiotom pożytku publicznego. Państwa członkowskie będą miały obowiązek traktowania FE jako równoważnej względem podmiotów pożytku publicznego utworzonych zgodnie z prawem danych państw członkowskich, a darczyńcy oraz beneficjenci będą traktowani zgodnie z tą samą zasadą. Rozporządzenie kończą przepisy Rozdziału IX (Przepisy końcowe), które przewidują wymóg, aby państwa członkowskie ustanowiły przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmowały wszystkie środki konieczne do zapewnienia ich stosowania.

Aktualności przygotował: Michał Szumbarski
Prawnik, Zespół Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć, Salans

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekt rozporządzenia UE w sprawie statutu fundacji europejskiej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny