Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

A A A

Ministerstwo Rozwoju zakończyło prekonsultacje do projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1. Założenia projektu wskazują na szeroką nowelizację obowiązującego systemu planowania przestrzennego. Treść projektu pozwala na przyjęcie założenia, że w istocie nowelizacja wprowadza nowy system planowania przestrzennego.


Podstawowym założeniem nowelizacji jest przyjęcie nowego aktu planistycznego – planu ogólnego. Akt ten pozostaje zbliżony do obecnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przede wszystkim sporządzenie planu, tak jak i studium, ma być obligatoryjne dla obszaru całej gminy. Ponadto plan ten będzie podstawą do sporządzenia planów miejscowych. Podstawową różnicą między planem ogólnym a studium jest charakter prawny planu. Plan ogólny, w przeciwieństwie do studium, ma mieć charakter aktu prawa miejscowego, tzn. będzie on zaliczany do aktów prawa powszechnie obowiązującego. Oznacza to, że jego postanowienia będą wiążące dla wszystkich podmiotów położonych na terenie danej gminy. Charakter ten wpływa także na instytucję decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje te bowiem będą musiały być zgodne z treścią planu ogólnego. Obecnie zaś taki wymóg nie występuje. Jest to następstwem charakteru prawnego studium, które jest jedynie aktem kierownictwa wewnętrznego.

Proponowane zmiany wprowadzają także m.in. terminowość decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja taka będzie ważna przez 3 lata od momentu jej wydania. W obowiązujących regulacjach prawnych brak jest terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy. Dodatkowo wprowadzony zostanie Rejestr Urbanistyczny, w którym znajdą się dokumenty powstałe w ramach procedury planistycznej, decyzje wydawane w ramach planowania przestrzennego czy też rozstrzygnięcia organów nadzoru.

Projekt nowelizacji zawiera interesujące rozwiązania, które wydają się warte rozważania. Mogą one wywrzeć pozytywny wpływ na system planowania przestrzennego. W praktyce największe znaczenie może mieć zgodność decyzji o warunkach zabudowy z treścią planu ogólnego.


dr Adrian Sypnicki  -  radca prawny, Kancelaria RKKW
1 Zob. www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prekonsultacje-zmia­ny-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym---reforma-systemu.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny