Poselski projekt zmian zasad wynagradzania członków organów korporacyjnych

A A A

W dniu 6.4.2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej jako: projekt).

 

W odniesieniu do ustawy z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1222) projekt przewiduje jawność wszystkich przychodów osiąganych przez osoby objęte przedmiotową ustawą, w tym osiąganych z innych tytułów niż zatrudnienie, o którym mowa w tej ustawie. Projekt przewiduje także, że informacje o wysokości wskazanych wynagrodzeń i innych przychodów mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i weryfikowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

W odniesieniu do ustawy z 9.6.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202 ze zm.) projekt przewiduje jawność informacji dotyczących członków organów zarządzających oraz członków organów nadzorczych w zakresie m.in. wysokości wynagrodzenia, kosztów zwracanych z tytułu udziału w pracach organów, premii, odpraw, przychodów uzyskiwanych z innych źródeł oraz informacji o uprawnieniach do korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki. W odniesieniu do przychodów z innych źródeł niż wskazane w ustawie projekt przewiduje obowiązek złożenia stosownego oświadczenia i jego weryfikację przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ponadto wskazane informacje mają podlegać publikacji na stronie internetowej właściwego ministra oraz na stronie podmiotu, którego członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego jest osoba, której informacja dotyczy.

W ocenie autorów projektu, wynagrodzenia i inne świadczenia związane z członkostwem w organach korporacyjnych powinny być konsekwencją wyników ekonomiczno-finansowych podmiotów oraz stopnia realizacji przyjętych przez nie programów zmierzających do poprawy efektywności gospodarowania ich mieniem, jak również poprawy ich sytuacji ekonomiczno-finansowej i zwiększenia jego wartości.

W dniu 21.4.2017 r. projekt został przekazany do prac w komisjach.

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Damian Staszewski
prawnik, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Poselski projekt zmian zasad wynagradzania członków organów korporacyjnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny