Poręczenie majątkowe po nowelizacji

A A A

W dniu 22.6.2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących instytucji poręczenia majątkowego1.


Zgodnie z brzmieniem dodanego w ramach ww. nowelizacji art. 266 § 1a KPK przedmiot poręczenia majątkowego nie może pochodzić z przysporzenia na rzecz oskarżonego albo innej osoby składającej poręczenie dokonanego na ten cel. Sąd albo prokurator może uzależnić przyjęcie przedmiotu poręczenia majątkowego od wykazania przez osobę składającą poręczenie źródła pochodzenia tego przedmiotu.

Nowelizacja ww. przepisu oznacza, że dla skutecznego poręczenia majątkowego podejrzany (lub na dalszym etapie postępowania – oskarżony) musi dysponować własnymi środkami majątkowymi. Oskarżony nie będzie mógł zatem liczyć na środki pochodzące z darowizny. Co istotne, ograniczenia te dotyczą nie tylko możliwości skorzystania z pomocy osób obcych (w rozumieniu przepisów prawa), ale także najbliższych członków rodziny. W przypadku zatem, gdy oskarżony zostanie zatrzymany lub zostanie wobec niego zastosowany tymczasowy areszt, co w oczywisty sposób wyklucza możliwość złożenia poręczenia majątkowego osobiście, inne osoby (w tym członkowie rodziny oskarżonego) nie będą mogły dokonać wpłaty środków na poręczenie majątkowe.

Nowe brzmienie przepisów nie wyklucza jednak wciąż możliwości złożenia poręczenia przez osoby inne niż oskarżony, muszą to jednak uczynić we własnym imieniu (poręczenie osoby trzeciej). W tym wypadku osoba poręczająca może skorzystać z własnych, a więc nienależących do oskarżonego, środków na wpłatę poręczenia.

Aby zakazać faktycznego udziału osób trzecich w gromadzeniu środków na wpłatę poręczenia majątkowego przez oskarżonego, ustawodawca zmienił również przepis art. 57 § 1 Kodeksu wykroczeń. Stanowi on obecnie m.in., że kto organizuje lub przeprowadza zbiórkę na poręczenie majątkowe lub zabezpieczenie majątkowe, podlega karze aresztu lub grzywny. Innymi słowy, penalizowane jest obecnie zbieranie środków finansowych na poręczenie majątkowe np. przez rodzinę oskarżonego wśród jego przyjaciół czy też współpracowników.

Zdanie drugie znowelizowanego art. 266 § 1a KPK stanowi natomiast, że sąd albo prokurator może uzależnić przyjęcie przedmiotu poręczenia majątkowego od wykazania przez osobę składającą poręczenie źródła pochodzenia tego przedmiotu. Prokurator jest więc uprawniony do weryfikowania źródeł pochodzenia środków stanowiących wpłacone poręczenie majątkowe. W przypadku stwierdzenia, że pochodzą one np. ze zbiórki przeprowadzonej pośród przyjaciół czy współpracowników oskarżonego, prokurator jest uprawniony do odmowy przyjęcia poręczenia.

Opisane zmiany uniemożliwiają zatem całkowicie osobom, które nie posiadają samodzielnych funduszy na poręczenie majątkowe, skorzystanie z pomocy osób trzecich w gromadzeniu środków na ten cel (np. w drodze ­zbiórki).


Marcin Olchowicz - adwokat, Kancelaria RKKW
1 Ustawa z 20.4.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1023.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Poręczenie majątkowe po nowelizacji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny