Planowane zmiany ustawy o rachunkowości

A A A

Od kwietnia bieżącego roku trwają rządowe prace nad zmianami ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) i ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.).

Konieczność dokonania tych zmian wynika z obowiązku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/95/UE z 22.10.2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.Urz. L Nr 330 z 15.11.2014 r., s. 1).

Projekt nowelizacji zakłada rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych przede wszystkim wśród największych podmiotów zainteresowania publicznego, np. grup kapitałowych, jednostek z obszaru ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych czy emitentów papierów wartościowych. Ponadto dla objęcia podmiotu obowiązkiem rozszerzonej sprawozdawczości znaczenie będą miały wysokość zatrudnienia w danej jednostce oraz jej średnioroczny przychód. Jednostki, które wskutek nowelizacji zostaną objęte dodatkowymi obowiązkami, przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych będą musiały ujawniać informacje niefinansowe, które do tej pory mogły raportować dobrowolnie. Rada Ministrów zapewnia, że realizacja obowiązku ma być jak najmniej uciążliwa dla adresatów ustawy, i przewiduje możliwość sporządzania przez spółki odrębnego sprawozdania lub oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Ponadto spółki nie będą musiały obawiać się ujawnienia danych wrażliwych jak chociażby tajemnice handlowe. W takiej sytuacji jednostka będzie mogła pominąć poufne dane z powołaniem się na ustawowe zezwolenie w tym zakresie. Dodatkowo nowelizacja wprowadza dla wszystkich podmiotów ułatwienia w obszarze przechowywania dokumentacji księgowej. Przedsiębiorca już przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego będzie mógł przechowywać dowody księgowe na informatycznych nośnikach danych.

Projekt przeszedł pomyślnie konsultacje publiczne oraz został zaaprobowany przez Komitet do Spraw Europejskich. Przed projektem pozostały już ostatnie czynności na etapie rządowym, po czym zostanie skierowany pod obrady Sejmu. W założeniach nowelizacja ma obowiązywać w odniesieniu do sprawozdawczości spółek za rok obrotowy rozpoczynający się 1.1.2017 r.

 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Planowane zmiany ustawy o rachunkowości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny