Planowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

A A A

 

W Ministerstwie Rozwoju, w ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, trwają obecnie prace nad ustawą wprowadzającą wiele istotnych zmian w zakresie uregulowań dotyczących przedsiębiorców. Zmiany mają nastąpić nie tylko w zakresie regulacji podatkowych bądź publicznoprawnych, ale także wprowadzić następujące rozwiązania w zakresie prawa spółek handlowych:

1) wprowadzenie mechanizmu ustalającego zasadę odpowiedzialności podmiotu dominującego za szkodę poniesioną przez spółkę zależną w przypadku podjęcia czynności, które doprowadziły do pokrzywdzenia spółki zależnej, jej wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych lub jej wierzycieli;

2) znaczące poszerzenie możliwości pisemnego podejmowania uchwał przez wspólników poza zgromadzeniem wspólników (tzw. tryb obiegowy);

3) możliwość składania kopii pełnomocnictw na zgromadzeniu wspólników;

4) wprowadzenie elastyczniejszych zasad dysponowania agio;

5) jednoznaczne wskazanie, komu i w jaki sposób członkowie rady nadzorczej oraz zarządu spółki kapitałowej powinni składać oświadczenie o swojej rezygnacji;

6) uregulowanie skutków nabycia (objęcia) udziału (lub akcji) ze środków pochodzących z majątku wspólnego w sytuacji, gdy stroną czynności prawnej jest tylko jeden z małżonków;

7) doprecyzowanie zasad reprezentacji spółki w likwidacji;

8) doprecyzowanie skutków czynności prawnej dokonanej albo przez rzekomy organ osoby prawnej, albo przez organ osoby prawnej, lecz z przekroczeniem umocowania;

9) doprecyzowanie pojęcia „dzień dywidendy” w odniesieniu do spółek z o.o.;

10) doprecyzowanie reguł zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji;

11) doprecyzowanie reguł zwrotu przez wspólników zaliczek wypłaconych w poczet dywidendy w roku obrotowym, w którym spółka poniosła stratę;

12) określenie organu właściwego do odwołania zgromadzenia wspólników oraz mechanizmu odwołania tego zgromadzenia;

13) doprecyzowanie kwestii następstwa procesowego przy podziale spółki kapitałowej;

14) doprecyzowanie kwestii odpowiedzialności spółki dzielonej za jej zobowiązania po wydzieleniu;

15) określenie wprost w przepisach możliwości powołania do zarządu spółki partnerskiej osoby niebędącej jej partnerem;

16) doprecyzowanie wybranych kwestii o charakterze językowo-legislacyjnym oraz usunięcie przepisów, które nie mogą znaleźć zastosowania w praktyce w odniesieniu do spółek osobowych (np. wskazanie, że należy liczyć sumę sum komandytowych przy przekształcaniu spółki w spółkę kapitałową).

Prace legislacyjne nad ww. projektem ustawy nowelizującej są w toku, niemniej z obecnej wersji projektu ustawy można wnioskować, że zmiany w większości miałyby wejść w życie już z początkiem 2018 r.

 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Planowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny