Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw

A A A

W dniu 1.10.2016 r. weszła w życie ustawa z 20.5.2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. poz. 831), która m.in. wprowadza do polskiego systemu prawnego obowiązek przeprowadzania cyklicznych audytów energetycznych przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ww. ustawą audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Innymi słowy, celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) mających na celu racjonalizację zużycia energii z jednoczesnym określeniem ich opłacalności.

Zobowiązany do przeprowadzenia audytu lub do zlecenia jego przeprowadzenia jest wyłącznie duży przedsiębiorca w rozumieniu SwobDziałGospU. Wobec tego przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych swojej działalności spełnił którykolwiek z poniższych warunków:

  • zatrudnienie średnioroczne na poziomie min. 250 pracowników (zatrudnionych przelicza się na pełne etaty i nie uwzględnia się przy tym pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego);
  • obrót roczny netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych o równowartości w złotych co najmniej 50 mln euro;
  • suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyniosła co najmniej równowartość w złotych 43 mln euro.

Audyt energetyczny konkretnego przedsiębiorstwa musi objąć min. 90% zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.

Pierwszy audyt energetyczny należy przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie omawianej ustawy, a więc do 1.10.2017 r., zaś wyniki przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od jego wykonania. Kolejne audyty energetyczne należy ponawiać co 4 lata. Z obowiązku ich przeprowadzania zwolnione są jedynie przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, że nieprzeprowadzenie audytu energetycznego zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny