Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

A A A

W dniu 7.8.2018 r. Prezydent podpisał ustawę z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw1, której przyjęcie jest efektem transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8.6.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem2.

 

Ustawa wprowadza nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, którą mają stanowić: informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Co istotne, do katalogu przynależą dokumenty przedsiębiorstwa, których przywłaszczenie czy kopiowanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 3 ww. ustawy. Katalog ten rozciąga się także na inne materiały, w tym pliki elektroniczne, które obejmują informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, jak również chociażby umożliwiające zapoznanie się z nimi. Bezprawne jest samo pozyskanie tych dokumentów, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nim, a jednocześnie wynika z nieuprawnionego dostępu, ich przywłaszczenia lub kopiowania.

Ponadto ustawa wprowadza nowe sankcje cywilnoprawne, jakie stosować można wobec osób dokonujących czynów nieuczciwej konkurencji, które zostały określone w art. 18 ustawy. Co przy tym istotne, skrócony zostanie termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji (jeśli jednocześnie wypełniają one znamiona przestępstwa) do 3 lat, przy czym termin ten nie może skończyć się później niż z terminem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa.

 

 

dr Radosław L. Kwaśnicki - radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner)

Piotr Letolc - adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska - radca prawny, Kancelaria RKKW

 

 


 

 

1. Dz.U. poz. 1637.

2. Dz.Urz. L Nr 157 z 15.6.2016 r., s. 1.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny