Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

A A A

W dniu 19.5.2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm., dalej jako: ustawa). Nowelizacja ta w dużej mierze wpływa na dotychczasowe unormowania kwestii ważnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Do istotnych zmian należy zaliczyć: regulacje dotyczące adresów przedsiębiorców rejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, postanowienia w zakresie decyzji przedsiębiorców o niepodejmowaniu działalności gospodarczej pomimo wpisu w rejestrze oraz kwestii dotyczących wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu. Ponadto, istotne zmiany przewidziane zostały w zakresie przepływu informacji między CEIDG a Krajowym Rejestrem Karnym lub sądem upadłościowym.

Zmieniona regulacja przewiduje, że obowiązkowemu wpisowi podlegać będą informacje o adresie zamieszkania przedsiębiorcy, jego adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi wykonywana jest działalność czy to w formie głównego miejsca wykonywania działalności, czy też oddziału, jeżeli taki został utworzony. Ponadto ustawodawca zdecydował, że przedsiębiorcy muszą wykazywać tytuł prawny do lokalu, którego adres został uwidoczniony we wpisie. Co ważne, poświadczenie prawa do nieruchomości nie jest konieczne do przedstawienia jako załącznik w procesie wnioskowania o wpis do CEIDG. Ustawa wymaga jedynie, aby przedsiębiorca dysponował wskazanym tytułem prawnym na wezwanie właściwego organu. Tytuł prawny do nieruchomości, w której mieści się ujawniany adres, może stanowić m.in. umowę najmu, akt własności, a także umowę o korzystanie z usług – coraz bardziej popularnych wirtualnych biur. Ustawa w art. 35 ust. 2a przewiduje sankcje za brak tytułu do nieruchomości w postaci obligatoryjnego wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z ewidencji przez ministra właściwego ds. gospodarki. Stanie się tak, jeżeli pomimo wezwania przez organ ewidencyjny przedsiębiorca w terminie 7 dni od otrzymania wezwania nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości bądź nie dokona zmiany wpisu. Wykreślenie w tych wypadkach następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Ponadto nowelizacją dodano do ustawy art. 29a, traktujący o sytuacji niewykonywania działalności gospodarczej. W przypadku dokonania wpisu do CEIDG osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis wraz z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. W konsekwencji złożenia takiego wniosku wpis do CEIDG nie jest udostępniany.

Istotnej zmianie poddano także regulację odnoszącą się do urzędowego wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 34 ustawy CEIDG wykreśla przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni:

1) w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

2) gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

3) po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

CEIDG przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa powyżej, do właściwych organów, w tym m.in. do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Warto zwrócić też uwagę na zmianę w obowiązkach Krajowego Rejestru Karnego, który zgłasza niezwłocznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG uzyskane informacje o wykonaniu albo darowaniu środka karnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16–18, zgłoszonego do CEIDG, a także informacje o usunięciu z Krajowego Rejestru Karnego danych wynikających z orzeczenia zawierającego środek karny, o którym mowa w powołanym przepisie. Analogiczny obowiązek ustawa nakłada również na sąd upadłościowy, który za pomocą internetowego formularza przekazuje do CEIDG informację o wstrzymaniu wykonania, uchyleniu lub zmianie orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wprowadzone zmiany, obostrzenia i obowiązki mają na celu poprawę przestrzegania zasady zgodności danych wpisanych w CEIDG ze stanem rzeczywistym.

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny