Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

A A A

W dniu 6.5.2017 r. weszła w życie ustawa z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 724).

 

Przyjęcie przedmiotowej nowelizacji związane jest z implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE z 16.4.2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Dz.Urz. L Nr 173 z 12.6.2014 r., s. 179, tzw. dyrektywa MAD), która zakładała obowiązek przyjęcia przez kraje członkowskie Unii Europejskiej sankcji karnych dla osób fizycznych i prawnych za naruszenia przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. L Nr 173 z 12.6.2014 r., s. 1, tzw. rozporządzenie MAR).

W związku z bezpośrednim obowiązywaniem przepisów rozporządzenia MAR w ramach ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.; dalej jako: ObrInstrFinU) uchylone zostały zbędne już przepisy o zakazie manipulacji, przyjętych praktykach rynkowych oraz zakazie ujawniania, wykorzystywania, rekomendowania wykorzystywania informacji poufnych oraz obowiązków spoczywających na osobach mających dostęp do informacji poufnych w zakresie prowadzenia listy insiderów, zawiadomień o dokonywanych transakcjach oraz okresach zamkniętych.

Nowelizacja ObrInstrFinU dokonała także zmiany wysokości sankcji administracyjnych. Zgodnie z powyższym maksymalna kara za dokonywanie transakcji w okresach zamkniętych wynosi aktualnie do 2 072 800,00 zł, a kara za nieprowadzenie bądź nierzetelne prowadzenie listy insiderów może wynieść nawet do 4 145 600,00 zł lub do kwoty stanowiącej 2% rocznego przychodu (jeżeli roczny przychód przekracza kwotę 4 145 600,00 zł). W odniesieniu do kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie transakcji zawieranych przez insiderów, o których mowa w art. 19 ust. 1–7 rozporządzenia MAR, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć karę pieniężną do 2 072 800,00 zł dla osób fizycznych oraz do 4 145 600,00 zł dla innych podmiotów niż osoby fizyczne.

W mniejszym zakresie opisywana nowelizacja odnosi się do ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.). W ramach przedmiotowej ustawy uchylono art. 56 ust. 1 pkt 1 tejże, dotyczący przekazywania informacji poufnych przez emitentów papierów wartościowych, choć przepis ten przestał być stosowany w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia MAR. Znacząco zmienił się natomiast wymiar sankcji nakładanych w związku z nieprawidłowościami w zakresie przekazywania informacji poufnych do publicznej wiadomości lub opóźniania ich przekazania do publicznej wiadomości. W tym zakresie Komisja Nadzoru Finansowego może zadecydować o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu albo nałożyć karę pieniężną do 10 364 000,00 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu emitenta, jeśli przekracza on kwotę 10 364 000,00 zł. Komisja może też zastosować obie kary łącznie.

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Damian Staszewski
prawnik, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny