Nowelizacja ustawy o obligacjach

A A A

Z dniem 1.7.2019 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie emisji obligacji. W znacznej mierze wprowadzone zmiany są efektem wycofania formy dokumentowej dla tych papierów wartościowych. Nowelizacją ustawodawca wprowadził również obowiązek rejestracji wszystkich nowo wyemitowanych obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.


Obligacje, które nie zostały umorzone przed datą wejścia w życie nowych przepisów i nadal funkcjonują w obrocie gospodarczym, pozostają w mocy. W stosunku do nich ustawodawca pozostawił emitentom wybór, dając możliwość utrzymania formy dokumentowej. Emitenci, którzy zdecydują się pozostać przy dotychczasowych regulacjach, powinni jednak pamiętać o kilku obowiązkach, które wynikają z przedmiotowej nowelizacji.

Przede wszystkim do dnia 31.3.2020 r. emitent powinien przekazać do KDPW S.A. informacje o wszystkich wyemitowanych obligacjach ze wskazaniem:

1) oznaczenia tych emisji;

2) liczby obligacji wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji;

3) jednostkowej wartości nominalnej obligacji i waluty, w której wartość ta została wyrażona;

4) wysokości oprocentowania obligacji w stosunku rocznym;

5) łącznej wartości i waluty świadczenia, które powinno zostać spełnione przez emitenta z tytułu wykupu tych obligacji;

6) terminów, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych obligacji;

7) czy świadczenia, które stały się już wymagalne, zostały przez niego wykonane i w jakim zakresie.


Ponadto od kwietnia 2020 r. wszystkie powyższe informacje należy przekazywać do KDPW S.A. do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca (zaktualizowane wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego przekazanie tych danych). Obowiązek informacyjny trwa do czasu przekazania KDPW S.A. informacji, że emitent nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji funkcjonujących na podstawie dotychczasowych przepisów.

Do 31.3.2020 r. emitent obowiązany jest uzyskać kod LEI – indywidualny międzynarodowy identyfikator (zgodny z normą ISO 174420) nadawany przez uprawniony do tego podmiot (w Polsce – KDPW S.A.). Procedura nadania ww. kodu zajmuje najczęściej kilka dni, dlatego warto jest odpowiednio wcześniej wystąpić z wnioskiem.

Kod LEI należy wskazywać w każdej informacji przekazywanej do KDPW S.A., a w konsekwencji utrzymywać jego aktualność do dnia wygaśnięcia obowiązku informacyjnego.

Emitenci, którzy zdecydują się na rejestrację obligacji w KDPW S.A., powinni pamiętać o zawarciu umowy z agentem emisji. Z chwilą zawarcia takiej umowy to na agencie spoczywać będą powyższe obowiązki.
Adriana Płatek - praktykant, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja ustawy o obligacjach
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny