Nowelizacja Prawa budowlanego wkrótce ma wejść w życie

A A A

W dniu 18.3.2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono tekst ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw1. Autorzy ustawy w uzasadnieniu do jej projektu2 wskazali, że celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, a także zapewnienie większej stabilności podejmowanych w jego trakcie rozstrzygnięć.


Nowelizacja przewiduje znaczną zmianę katalogu obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy organowi architektoniczno-budowlanemu. Zgodnie z nowymi przepisami wymóg uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia budowy nie będzie dotyczył m.in. bankomatów czy automatów do przechowywania przesyłek albo wykonywania innego rodzaju usług do wysokości 3 m włącznie. Katalog powyższy został rozszerzony również o stawy i zbiorniki wodne o powierzchni do 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.

Większą stabilność działań inwestorów ma z kolei zapewnić wprowadzenie 5-letniego terminu na stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W obowiązującym uprzednio stanie prawnym możliwość wzruszania takich decyzji istniała nawet wiele lat po ich wydaniu i rozpoczęciu użytkowania takiej budowli. Pod rządami nowych przepisów taka możliwość będzie znacznie ograniczona.

ZmPrBudU wprowadziła ponadto nowy podział projektu budowlanego. Obejmuje on następujące elementy:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, w którego skład wchodzi usytuowanie obiektu, układ komunikacyjny oraz informacja o obszarze oddziaływania obiektu;

2) projekt architektoniczno-budowlany, który zawiera układ przestrzenny, a także wykaz projektowanych rozwiązań technicznych i materiałów;

3) projekt techniczny, na który składa się opis konstrukcji i instalacji, charakterystyka energetyczna.


W tym miejscu warto podkreślić, że zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę będzie podlegał jedynie projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny będzie musiał być zgodny z pozostałymi elementami projektu budowlanego, nie będzie on jednak weryfikowany przez organy wydające pozwolenie na budowę.

Nowelizacja wprowadza także uproszczone postępowanie legalizacyjne względem starych samowoli budowlanych, zwłaszcza takich, których realizacja została zakończona co najmniej 20 lat temu. Jeżeli właściciel takiej budowli zgłosi samowolę budowlaną do nadzoru budowlanego i przedstawi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz ekspertyzę techniczną wskazującą, że użytkowanie budowli nie zagraża życiu i zdrowiu – uniknie opłaty legalizacyjnej. Na podstawie takich zgłoszeń nadzór budowlany będzie posiadał informację o tych budowlach i będzie mógł dokonywać ich okresowej kontroli, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania.

ZmPrBudU w przeważającym zakresie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, tj. z dniem 19.9.2020 r., z wyjątkiem niektórych zmian w przepisach ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne3, które wejdą w życie po upływie 12 miesięcy.


Aleksandra Daniłowska - Kancelaria RKKW
1 Dz.U. poz. 471; dalej jako: ZmPrBudU.

2 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, druk nr 121 Sejmu IX kadencji, data pisma: 23.12.2019 r., dostępny na: www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp? nr=121.

3 T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja Prawa budowlanego wkrótce ma wejść w życie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny