Nowe regulacje dla spółek z udziałem Skarbu Państwa (i spółek od nich zależnych)

A A A

W dniu 1.1.2017 r. weszły w życie ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259) oraz ustawa z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260).

 

Ministerstwo Skarbu Państwa przeszło w stan likwidacji, a dziesiątki ustaw uległy zmianie, w tym m.in. Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 981, obecnie: ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników), Kodeks spółek handlowych, ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.) i wiele innych. Istotnie zmieniły się cele zarządu mieniem Skarbu Państwa, organy do tego powołane oraz sposoby, jakimi będą one realizowały swoje uprawnienia.

Nowe przepisy regulują wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa i wprowadzają w tym zakresie istotne zmiany. Przez to mocno oddziałują na sytuację spółek z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych (oraz spółek od nich zależnych). Najważniejsze ze zmian w tym zakresie dotyczą:

1) powierzenia Prezesowi Rady Ministrów koordynacji i realizacji uprawnień z akcji należących do Skarbu Państwa (z możliwością delegowania części uprawnień na innych ministrów z uwzględnieniem ich właściwości oraz przedmiotu działalności spółek);

2) sposobu wykonywania uprawnień z akcji oraz upoważnienia Prezesa Rady Ministrów do określenia nowych zasad nadzoru właścicielskiego oraz dobrych praktyk, którymi będzie kierował się Skarb Państwa jako akcjonariusz;

3) powiązania celów wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa z polityką gospodarczą państwa, wyłączenia możliwości zbycia akcji Skarbu Państwa w 24 spółkach wymienionych w ustawie;

4) ustanowienia nowych wymogów dotyczących kwalifikacji kandydatów do rad nadzorczych wskazywanych przez Skarb Państwa oraz kandydatów do zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych (oraz, docelowo, spółek od nich zależnych);

5) ustanowienia obowiązków mających na celu wprowadzenie w spółkach, w których akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna (oraz, docelowo, spółkach od nich zależnych), zmian statutu lub umowy spółki, dotyczących m.in.:

  • wymogu zgody zgromadzenia lub rady nadzorczej na rozporządzanie niektórymi aktywami trwałymi oraz zawieranie określonych umów, jak np. o usługi prawne, marketingowe, PR oraz doradztwa związanego z zarządzaniem;
  • wymogu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu oraz określenia zasad tego postępowania;

6) ustanowienia nowego ciała opiniodawczego: Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, w którego gestii znalazło się m.in. opiniowanie kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych (oraz, docelowo, spółek od nich zależnych), a także, w niektórych przypadkach, opiniowanie kandydatów na członków zarządów.

Dla spółek, w których akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna (oraz, docelowo, dla spółek od nich zależnych), nowe przepisy oznaczają obowiązek wprowadzenia zmian statutów (umów spółek) oraz, w konsekwencji tego, regulaminów rad nadzorczych, zarządów oraz zgromadzeń. Zmiany powinny objąć m.in. proces wyłaniania nowych członków organów oraz zasady gospodarowania mieniem.

Zakres zmian jest szeroki i istotnie wpływa na sytuację spółek z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz spółek od nich zależnych. Dlatego ich wprowadzenie powinno być należycie przygotowane i dostosowane do specyfiki spółki.

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe regulacje dla spółek z udziałem Skarbu Państwa (i spółek od nich zależnych)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny