Nowe obowiązki informacyjne spółek

A A A

W dniu 26.1.2017 r. weszła w życie ustawa z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 61). Przede wszystkim przedmiotowa ustawa nakłada na duże jednostki pożytku publicznego obowiązek przekazywania informacji niefinansowych, które będą musiały obejmować co najmniej:

1) zwięzły opis modelu biznesowego jednostki;

2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;

3) opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, a także opis rezultatów stosowania tych polityk;

4) opis procedur należytej staranności;

5) opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia wskazane w pkt 3 powyżej.

Nowe obowiązki obejmują m.in. emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, zamierzających się ubiegać lub ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego, będące spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, a także spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do nich formie prawnej. Obowiązki, o których mowa powyżej, zostaną nałożone na spółki, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, i w roku poprzedzającym przekroczyły poniżej wskazane wielkości:

  • 500 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu ma pełne etaty oraz
  • 85 000 000 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 000 000 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

Ponadto obowiązkiem przekazywania informacji niefinansowych objęte zostały także ww. jednostki organizacyjne, sporządzające – jako jednostki dominujące – skonsolidowane sprawozdania finansowe, jeżeli grupa kapitałowa w roku obrotowym i w roku poprzedzającym przekroczyła wielkości wskazane powyżej.

Zgodnie z ustawą nowe obowiązki informacyjne będą mogły zostać zrealizowane zarówno poprzez zawarcie właściwego oświadczenia w sprawozdaniu z działalności podmiotu, jak i poprzez sporządzenie wraz ze sprawozdaniem z działalności odrębnego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych. W drugim przypadku konieczne będzie jednak zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej danego podmiotu w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W ramach egzekwowania nowych obowiązków stosowana będzie zasada "stosuj lub wyjaśnij” (ang. comply or explain), co oznacza, że w przypadku m.in. braku prowadzenia przez daną jednostkę polityki w zakresie jednego lub kilku zagadnień wskazanych powyżej w pkt 3 będzie ona zobowiązana po pierwsze do ujawnienia tego faktu, a po drugie do podania powodów jej niestosowania.

Co więcej, ustawa zakłada także możliwość skorzystania w wyjątkowych przypadkach z prawa do nieujawniania przez jednostkę niektórych informacji uznawanych za "wrażliwe”, pod warunkiem m.in. zastrzeżenia skorzystania ze wskazanego uprawnienia. Zgodnie z ustawą za takie informacje uważane będą informacje dotyczące oczekiwanych zdarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji.

Celem nowelizacji jest zwiększenie transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Zmiany mają zmierzać do zwiększenia spójności i porównywalności przekazywanych przez duże jednostki i grupy kapitałowe informacji. Nowe regulacje mają znaleźć zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1.1.2017 r.

 

 

dr Radosław L. Kwaśnicki

 

radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

 

Piotr Letolc

 

adwokat, Kancelaria RKKW

 

Maria A. Czaińska

 

aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe obowiązki informacyjne spółek
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny