Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

A A A

 

Aktualnie trwają prace nad nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych.

Projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powstał w związku z koniecznością implementacji przez państwa członkowskie do dnia 26.6.2017 r. postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20.5.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.Urz. L Nr 141 z 5.6.2015 r., s. 73), która weszła w życie w 25.6.2015 r.

Nowe przepisy przewidują utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz powołanie Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego (z rozszerzonym katalogiem zadań) w miejsce dotychczas istniejącego Międzyresortowego Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego. W Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, nad którym pieczę sprawować ma minister właściwy ds. finansów, gromadzone będą informacje umożliwiające identyfikację beneficjentów rzeczywistych, a więc osób fizycznych faktycznie czerpiących korzyści z działalności danego podmiotu, który posiadają lub kontrolują. Rejestr będzie jawny.

? Projekt zakłada też wzmocnienie pozycji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) poprzez m.in. obniżenie wysokości transakcji gotówkowych do 15 tys. zł, o których określone ustawą podmioty są zobowiązane informować GIIF (wysokość transakcji bezgotówkowych zostanie utrzymana na tym samym poziomie, tj. 15 tys. euro) oraz zwiększeniu wysokości kar z 750 tys. zł do 5 mln euro (w przypadku osób prawnych — również do 10% rocznego obrotu), jakie GIIF może nakładać na niektóre instytucje obowiązane do współpracy (w tym banki, fundusze inwestycyjne i zakłady ubezpieczń).

? Ponadto projekt ustawy wprowadza m.in. nowe zasady wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków, rozszerza katalog instytucji obowiązanych do raportowania GIIF o określonych transakcjach oraz określa mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Precyzuje także zasady współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem.

Proponowane zmiany, poza nielicznymi wyjątkami, mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny