Nowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie

A A A

W kwietniu br. Minister Finansów przedstawił rządowy projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym uwzględniający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z 16.4.2014 r. zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.Urz. L Nr 158 z 27.5.2014 r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 537/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.Urz. L Nr 158 z 27.5.2014 r. ze zm.).

Ustawodawca zdecydował, że zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w obecnie istniejącym porządku prawnym (ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1000), z zakresu m.in. ustawowego badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, systemu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, systemu zapewnienia jakości rewizji finansowej, formie czynności rewizji finansowej, określaniu katalogu „jednostek zainteresowania publicznego” oraz działania komitetów audytu i organów nadzoru, wymagają bardziej zdecydowanych kroków niż nowelizacja przepisów dotychczasowej ustawy.

Projekt zakłada przede wszystkim rozbudowanie regulacji o prawie 60 jednostek redakcyjnych, z czego znaczna część dotyczy rozdziału poświęconego czynnościom rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. Regulacja w tym miejscu wprowadza zmianę odnoszącą się do prowadzenia wykazu podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego, powierzając tę kompetencję Komisji Nadzoru Audytowego, a nie jak dotychczas Krajowej Komisji Nadzoru. Ponadto nowa ustawa przewiduje przesłanki niezależności, jakie w jednostkach zainteresowania publicznego spełniać musi członek komitetu audytu, oraz rozbudowanie rozdziału dotyczącego współpracy z państwami członkowskimi UE i państwami trzecimi w przedmiotowej kwestii powierzonej kompetencjom Komisji Nadzoru Audytorskiego.

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny